H ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ Γ.ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗ

Η παραβίαση της διαθήκης έφερε ερείπια…
Του Κώστα Μπογδανίδη
“Η περιουσία μου κινητή και ακίνητος και κειμένη εις τον νομόν Ηρακλείου διατεθή υπέρ του Δημοτικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης και ιδρύση χειρουργικήν κλινικήν με την ονομασίαν κλινική “Γεώργιος Σπ. Τρανταλίδης…” έγραφε στη διαθήκη του το 1946 ο αείμνηστος γιατρός, αλλά 63 χρόνια μετά η επιθυμία του δεν έχει γίνει σεβαστή!

Η “ΠΑΤΡΙΣ” αποκαλύπτει την περιβόητη διαθήκη του αείμνηστου γιατρού, ο οποίος άφησε την περιουσία του με σκοπό να γίνει χειρουργική κλινική προφανώς από την εκποίησή της, αλλά οι έχοντες την ευθύνη να την εκτελέσουν όχι μόνο την… παρερμήνευσαν, αλλά επί δεκαετίες αδιαφορούσαν!

Σήμερα υπό την απειλή της εισαγγελικής παρέμβασης, αλλά και της ενδεχόμενης απόδοσης ευθυνών κάτι κινείται. Αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτεται ότι άλλα έλεγε στη διαθήκη του ο Τρανταλίδης κι άλλα… παρουσίαζαν από το δήμο Ρεθύμνου!

“Μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για τα 2 κτήρια που ήταν στο κέντρο του Ηρακλείου εξαιτίας της διαθήκης. Οτι δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν με το δήμο Ηρακλείου, ενώ από τη διαθήκη προκύπτουν εντελώς διαφορετικά πράγματα”, τονίζει και ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κ.Μαμουλάκης, που περιμένει τώρα να κινηθούν οι διαδικασίες για να τελειώσει αυτό το πολύχρονο θρίλερ με τα 2 κτήρια στις οδούς Ιδομενέως και Αγίου Τίτου.

Η διαθήκη

Ο αείμνηστος γιατρός Γ. Τρανταλίδης πέθανε στις 9 Ιουλίου 1947, αλλά μερικούς μήνες πριν συνέταξε τη διαθήκη του καθώς γνώριζε ότι ήταν σοβαρά άρρωστος.

Ο γιατρός άφησε την περιουσία του στο Δημοτικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου με την επικαρπία στην αδελφή του. Είναι σαφές ότι η επιθυμία του διαθέτη ήταν με την εκποίηση της περιουσίας στο Ηράκλειο να γίνει η κλινική στο Ρέθυμνο!

Η διαθήκη ανοίχθηκε στις 16 Ιουλίου 1947 στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου (πρόεδορς Αντ. Κοζύρης, δικαστές Ξανθ. Ξανθόπουλος και Εμμ. Διαλυνάς) και με τους μάρτυρες που κατέθεσαν κήρυξε τη διαθήκη κύρια και εκτελεστή.

Πιο αναλυτικά στην δικαστική απόφαση αναφέρεται:

“Κατά ταύτην προσήλθεν η Ευανθία σύζυγος Κωνσταντίνου Σηφάκη το γένος Σπυρ. Τρανταλίδου μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αριστοτέλους Χατζηδάκη και ενεχείρισεν εις τον Πρόεδρον του Δικαστηρίου τούτου φάκελλον περιέχοντα την ιδιόγραφον διαθήκην του εν Ηρακλείω και κατά την 9ην Ιουλίου 1947 αποβιώσαντος ιατρού Γεωργίου Τρανταλίδου, ευρεθέντα εντός του χρηματοκιβωτίου αυτού και ητήσατο την δημοσίευσιν αυτής.

Ο υπό της αιτούσης προσκομισθείς φάκελλος ήτο εσφραγισμένος και επί μεν της προσθίας αυτού πλευράς έφερε τας λέξεις “Διαθήκη-τακτοποίησις της περιουσίας μου μετά τον θάνατόν μου” και την υπογραφήν του διαθέτου, επί δε της οπισθίας πλευράς την υπογραφήν του διαθέτου εις πέντε διάφορα σημεία. Επίσης εις το άνω αριστερόν της εμπροσθίας πλευράς του φακέλλου υπάρχει έντυπος τίτλος “Γεώργιος Τρανταλίδης χειρούργος-γυναικολόγος”, Εργαστήριον ακτίνων Rontgen.

Μεθ’ ό το Δικαστήριον βεβαιωθέν περί του απαραβιάστου του φακέλλου, προέβη δια του Προέδρου εις την αποσφράγισιν αυτού και την δημοσίευσιν της διαθήκης εχούσης ούτω: “Εν Ηρακλείω τη 10 δεκάτη του μηνός Νοεμβρίου 1946 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή ο κάτωθι υπογεγραμμένος ιατρός Τρανταλίδης Γεώρ. του Σπυρίδωνος θεωρώ επισφαλή την ζωήν μου λόγω της ασθενείας μου δια τούτο επιθυμώ όπως η περιουσία μου κινητή και ακίνητος και κειμένη εις τον Νομόν Ηρακλείου διατεθή υπερ του Δημοτικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης και ιδρύση χειρουργικήν κλινικήν με την ονομασίαν Κλινική “Γεώργιος Σπ. Τρανταλίδης” 2ον μετά θάνατόν μου την επικαρπίαν της εν λόγω περιουσίας θέλω να διατεθή μετά θάνατον ως εξής: 3ον) Η επικαρπία της Κλινικής μου κειμένης παρά τον Αγιον Τίτον διατεθή υπέρ της αδελφής μου Ευανθίας Σηφάκη το γένος Τρανταλίδη ως έχει την ημέρα του θανάτου μου, ήτοι επίπλωσιν, ακτίνες χειρουργικά εργαλεία ως αναγράφονται εις το υπογραφέν πρωτόκολο.

……………………………..

4) Του παραπλεύρως της Κλινικής οικήματος άλλοτε Σχολείου την επικαρπίαν διαθέτω εις την Μαρίαν Εμμ. Τρανταλίδη ή Δενδραλίδη να έχη ταύτην εφ’ όσον ζη δια την αγάπην την αδελφικήν ήν επί τόσα έτη προς εμέ έδειξε και για τους μισθούς της. Και μετά τον θάνατόν της να περιέρχεται εις το Δημοτικόν Νοσοκομείον Ρεθύμνης. Την επικαρπίαν επίσης της Κλινικής να έχη η αδελφή μου Ευανθία Κωνστ. Σηφάκη. 4ον) Το μετόχι Κρυά Βρύση την επικαρπίαν του ορίζω εις τον Μυρόλη Προκοπίου Προκοπάκην μετά του εν αυτώ ποιμνίου επί είκοσι έτη ίνα μορφωθή εις οιανδήποτε επιστήμην θέλει. 5) Του Μετοχίου Καρακοβούνι την επικαρπίαν ορίζω μετά του εν αυτώ ποιμνίου ορίζω εις την Ισμήνη και Αντιγόνη Προκοπάκη δια δέκα έτη μέρος του μετοχίου και ιδίως την πεζούλα ως ορίζει η αγριάδα ορίζω να λάβη την επικαρπίαν ο Εμμανουήλ Τρανταλίδης ή Δενδραλίδης δέκα έτη. 6ον) Την επικαρπίαν του επί της οδού Ιδομενέως εργαστηρίου της κ. Ελένης Καστρινογιάννη διαθέτω υπέρ του Αρη Αδάμ Δανδουλάκη δια δώδεκα έτη όπως σπουδάση. Το υπόλοιπον το οποίο χρησιμοποιείται για αποθήκη και σταύλος την επικαρπίαν του να έχη η Ισμήνη και Αντιγόνη Προκοπίου Προκοπάκη δέκα έτη. Την βιβλιοθήκην την υπάρχουσαν εις την Κλινικήν μετά των εν αυτή βιβλίων ορίζω να περιέλθη μετά θάνατον εις την Μαρία Δασκαλάκη Μικροβιολόγον. Η περιουσία που έχω εις τον Νομόν Ρεθύμνης ορίζω την επικαρπίαν εις την αδελφήν μου Ζαμπή Χ. Δασκαλάκη. Μετά τον θάνατόν της να περιέρχεται εις την θυγατέραν της κατοχή και κυριότη Μαρία Ευσταθ. Διαμαντάκη Μικροβιολόγος. Μετά την λήξιν των προθεσμιών ορίζω ολόκληρος η περιουσία που ευρίσκεται εις τον Νομόν Ηρακλείου να περιέρχεται εις το δημοτικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης. – Ενα έκαστο τμήμα κενούμενο να περιέρχεται εις το Νοσοκομείον Ρεθύμνης. Προς τούτο ορίζω εκτελεστάς ταύτης τους Αριστοτέλη Χατζηδάκη, Μύρων Χατζιδάκη, Ιωάννη Κουρή δικηγόρους, τον Νομάρχην Ρεθύμνης τον Δήμαρχον Ρεθύμνης τον Ιωσήφ Ανδ. Μανουσέλην την αδελφή μου Ευανθία Σηφάκη. Το εις θέσιν Αρκαλές της περιφερείας Τσικαλαργιών Αγ. Βασιλείου ελαιόφυτο περίπου είκοσι ελαία ορίζω να δοθή στη Πολυξένη Εμμ. Δασκαλάκη με κατοχή και κυριότητα. Ο Διαθέτης Γεώρ. Τρανταλίδης”.

Σημειωτέον ότι η ανωτέρω διαθήκη είναι γεγραμμένη δια μελάνης επί δύο σελίδων ημιφύλλου ρηγωτού χάρτου και ουδεμίαν φέρει παρεμβολήν, παραπομπήν, διαγραφήν ή ξέσμα.-

Μεθ’ ό ο πληρεξούσιος της αιτούσης εγνωστοποίησε μάρτυρας προς απόδειξιν της γνησιότητος της γραφής και υπογραφής του διαθέτου και ητήσατο την εξέτασιν αυτών”.

Μεθ’ ό κληθείς προσήλθεν εις μάρτυς της αιτούσης και ερωτηθείς περί της ταυτότητός του κλπ. είπεν ότι ονομάζεται Ιωάννης Αν. Σταυρακάκης εγεννήθη εις Ηράκλειον και κατοικεί εις Ηράκλειον ιατρός ετών 40 Ελλην και Χριστιανός Ορθόδοξος. Τους διαδίκους γνωρίζει απλώς δεν συγγενεύει ούτε έχει πάθος τι ούτε συμφέρον προσδοκά εκ της εκβάσεως της δίκης ταύτης. Ορκισθείς νομίμως επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά το άρθρον 325 της Κ.Π.Δ. και εξετασθείς κατέθηκε τα εξής: “Εις την κλινικήν του αποθανόντος Γεωργ. Τρανταλίδου ειργάσθην προπολεμικώς και γνωρίζω την γραφήν και υπογραφήν του και βεβαιώ ότι η εν τη επιδεικνυομένη μοι διαθήκη γραφή και υπογραφή είναι του ιδίου”.

Μεθ’ ό κληθείς προσήλθεν είς μάρτυς της αιτούσης όστις ερωτηθείς περί της ταυτότητός του κλπ. είπεν ότι ονομάζεται Εμμανουήλ Ιω. Ζαχαριάδης εγεννήθη εις Τζερμιάδω και κατοικεί εις Ηράκλειον Συμβολαιογράφος ετών 63 Ελλην και Χριστιανός Ορθόδοξος. Τους διαδίκους γνωρίζει απλώς δεν συγγενεύει ούτε έχει πάθος τι ούτε συμφέρον προσδοκά εκ της εκβάσεως της δίκης ταύτης. Ορκισθείς νομίμως επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά το άρθρον 32 της Κ.Π.Δ. και εξετασθείς κατέθηκε τα εξής: “Ως συμβολαιογράφος έχω εις χείρας συμβόλαια και έγγραφα της υπογραφής του διαθέτου από τα οποία φαίνεται ότι η εν τη διαθήκη γραφή και υπογραφή είναι του ιδίου διαθέτου”.

Μεθ’ ό κληθείς προσήλθεν είς μάρτυς της αιτούσης όστις ερωτηθείς περί της ταυτότητός του κλπ. είπεν ότι ονομάζεται Σταύρος Γ. Ξενάκης εγεννήθη εις Ασκύφου και κατοικεί εις Ηράκλειον κτηνοτρόφος ετών 56 Ελλην και Χριστιανός Ορθόδοξος. Γνωρίζει τους διαδίκους άπλως δεν συγγενεύει, ούτε έχει πάθος τι ούτε συμφέρον προσδοκά εκ της εκβάσεως της δίκης ταύτης. Ορκισθείς νομίμως επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά το άρθρον 325 της Κ.Π.Δ. και εξετασθείς κατέθηκε τα εξής: “Με τον αποθανόντα Γεώργ. Τρανταλίδην είχαμε συνεταιρικά ποίμνια και συνεργαζόμεθα επί 18 χρόνια και ως εκ τούτου γνωρίζω την γραφήν και υπογραφήν του και βεβαιώ ότι είναι του ιδίου η διαθήκη”.

Είτα ο πληρεξούσιος της αιτούσης ανηνέχθη εις την αίτησιν της εντολέως του και ετήσατο την παραδοχήν αυτής.

Ο Εισαγγελεύς προέτεινε την παραδοχήν της αιτήσεως.

Το Δικαστήριον σκεφθέν μυστικώς επί των εδρων του παρουσία και του Γραμματέως απεφάσισε και δια του Προέδρου εδημοσίευσε παραχρήμα τν υπ’ αριθμ. 638 απόφασίν του, δι’ ής εκήρυξεν κυρίαν την ιδιόγραφον διαθήκην του Γεωργίου Σπ. Τρανταλίδη.

Εφ’ ώ συνετάγη το παρόν πρακτικό υπογραφέν ως έπεται.

Ο γιατρός Τρανταλίδης είχε κληροδοτήσει στο δήμο Ρεθύμνου τα ακίνητα στην Ιδομενέως και στην Αγίου Τίτου για να εκποιηθούν και να δημιουργηθεί κλινική. Αυτό δεν έγινε ποτέ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ

εφημερίς ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση