Τραγικόν αεροπορικόν δυστύχημα

Συνέβη προχθές έξωθι της πόλεως μας

Δύο αεροπλανα Φ85Φ της 115 Π.Μ. σενεκρούσθησαν εις τον  αέραν

Διεσώθη ο ένας εκ των πιλότων ενώ ο έτερος αποτεφρώθh τελείως

Αφίκετο χθές η Επιτροπή Ερεύνης Ατυχημάτων

Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της παρ.Παρασκευής που προκάλεσε γενική
συγκίνηση στη πόλη μας, συνέβη κάτω από τις εξής συνθήκες.
Την 12.30 μ.μ μοίρα 15 αερεωθούμενων καταδιωκτικών Φ.84 της 115 ης πτέρυγος
Μάχης, που εδρεύει στην αεροπορική βάση Σούδας, ενώ υπερίπτατο της πόλεως και
εξετέλει θεαματικάς επιδείξεις, επί το εορτασμώ της εθνικής εορτής της 28 ης
Οκτωβρίου εις την περιοχήν Χανίων-Ρεθύμνης-Ηρακλείου, καθ’όν χρόνον
υπερίπτατο της περιοχής Γιαννούδι-Μαρουλά, εδόθη διαταγή υπό του αρχηγού της
Μοίρα όπως τρία αεροσκάφη αποκοληθούν της Μοίρας και επιστρέψουν εις τον εν
ακρωτηρίω βάσιν των. Καθ’ήν όμως στιγμήν εγένετο η αποκόλλησις των, το εν εξ
αυτών προσέκρουσεν επί του προπορευόμενου με αποτέλεσμα να απωλέσουν
αμφότερα την γραμμήν πλεύσεως και να αρχίσουν να κατέρχωνται στροβυλλιζόμενα.
Ο υποσμηναγός Χρήστος Φιλίππου ετών 25 εκ Μεσογείων Αττικής πιλότος του ενός
εξ αυτών κατώρθωσε να θέση εις ενέργεια την συσκευήν εκτοξεύσεώς του και
χρησιμοποιώντας το αλεξίπτωτό του να κατέλθη. Καθ’ήν στιγμήν ευρίσκετο πλησίον
του εδάφους, το αλεξίπτωτον ωθούμενον υπό του πνέοντος ανέμου τον ωδηγούσε
στον τόπο όπου είχε προκληθή πυρκαία από την πρόσκρουση του αεροσκάφους του
το οποίον είχεν εν τω μεταξύ αναφλεγή. Αλλά με κατάλληλους χειρισμούς
κατώρθωσε να απομακρυνθή και να προσγειωθή εις την κοίτην του ποταμού
Πλατανιά, χωρίς να πάθη τίποτε, όπου ο νεαρός Λαγκουβάρδος εκ Μαρούλα,
προσέτρεξε με άλλους νέους και τον απηλευθέρωσε από το αλεξίπτωτόν του.
Ο έτερος πιλότος σμηναγός Αντώνιος Καλογεράκος Λακωνίας, στην προσπάθειά
του να επαναφέρη το σκάφος του στην κανονική γραμμή πλεύσεως, χρησιμοποιώντας
ειδικό αλεξίπτωτο του αεροπλάνου, προσέκρουσε επί του άνωθεν της κοίτης του
ποταμού λοφίσκου με αποτέλσεμα να βρή τραγικό θάνατο από την πρόσκρουσή του
επί του εδάφους και την εκραγείσα πυρκαία.
Κατά την πρόσκρουση ο ατυχής Καλογεράκος εξετοξεύθη εις απόστασιν 15
περίπου μέτρων από του αεροπλάνου καιόμενος και ουδεμία βοήθεια ηδυνήθη να του
παρασχεθή από τους προσδαμόντες πυροσβέστες, χωροφύλακες και πολίτες. Πλησίον

αυτού ευρέθη η βέρα του -ήτο νυμφευμένος και είχεν αποκτήσει ένα τέκνον μόλις 42
ημερών – και το ωρολόγιόν του.
Η προκληθείσα πυρκαία, κατεσβέσθη από τους πυροσβέστας και χωρ/κες
βοηθουμένους από τους πολίτας και κατοίκους των πέριξ χωρίων.
Επί τόπου προσέτρεξαν ο Νομάρχης κ. Γ. Καμπάνης, ο Διοικητής της Χωρ/κής κ.
Φουντουλάκης και πολλοί συμπολίται, οι οποίοι με 126 Χωρ/κες 15 υπαξ/κους και 3
υπομοιράρχους, μαζί με τη δύναμη της Πυροσβεστικής κατώρθωσαν να
καταστείλουν το πυρ.
Ο διασωθείς πιλότος παραλήφθει από τον συμπολίτην Τραπεζικόν κ. Κ.Δρανδάκην,
μεταφέρθη εις την πόλιν, όπου του παρεσχέθη εις την οικίαν του κ.Δρανδάκη κάθε
περιποίησις, αργότερον δε παρελήφθη υπό συναδέλφων του οι οποίοι είχον
καταφθάσει εν τω μεταξύ και έφθασεν εις Σούδαν.
Την 5.30 μ.μ αφίχθη εκ της βάσεως Σούδας ασθενοφόρον το οποίον παρέλαβε την
σορόν του φονευθέντος ατυχούς πιλότου, μεταφέρθειαν προς ενταφιασμόν εις
Μονεμβασίαν και ομάς σμηνιτών διά την φρούρησιν των συντριμμάτων των
αεροπλάνων.
Τας μεσημβρινάς ώρας της χθές αφίχθη η επιτροπή εμπειρογνωμώνων διά τα
αεροπορικά δυστυχήματα της 115 Π.Μ. η οποία και προέβη εις έρευνα των
συντιμάτων δια τα αίτια του δυστυχήματος.
Ας σημειωθή ότι εις την Πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνης φυλάσσονται τα
αλεξίπτωτα του διασωθέντος και του αεροπλάνου τα οποία και παρέλαβεν χθές η
επιτροπή.

Αφήστε μια απάντηση