ΤΟ  ΤΑΓΜΑ ΚΡΗΤΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

 

Του  Πολυβίου Τσάκωνα

Η Κρήτη, καίτοι δεν είχε κατά το διεθνές δίκαιον ενσωματωθή, εις το Ελληνικό Βασίλειον κατά την κήρυξιν του Βαλκανοτουρκικού πολέμου το 1912, εν τούτοις, αμέσως  επεστρατεύθη και παρα τα παρεμβαλλόμενα εμπόδια απέστειλεν εις ενίσχυσιν του στρατού του Ελευθέριου Βενιζέλου, όλους τους εκγυμνασμένους εις τα Τάγματα Πολιτοφυλακής άνδρας, και πλήθος εθελοντών.

Οι εκγυμνασμένοι συνεκροτήθησαν εις δύο μονάδας.

Η πρώτη μονάς απετέλεσεν το Ανεξάρτητον Τάγμα Κρητών υπο την διοίκησην του αειμνήστου Ταγματάρχου Γεωργίου Κολοκοτρώνη, όστις είχε πολεμήσει κατά τον πόλεμον του 1897 και η δευτέρα  ομάς απετέλεσε το Ανεξάρτητον Σύνταγμα Κρητών υπο τον Συντ/ρχην ΛάμπρονΣυνανιώτην και επολέμησεν αρχικώς εις Ηπειρον.

Τα Τάγμα Κολοκοτρώνη εισήλθεν πρώτον εις την Θες/νίκην την 26ην Οκτωβρίου 1912. Πολύ αργότερον εισήλθον 2 Ευζωνικά Τάγματα . Βεβαιών τούτο εξ ιδίας αντιλήψεως, διότι υπηρέτουν  εις τον 1ονΛόχον του Τάγματος τούτου.

Κατά τον Ελληνοβουλγαρικόν Πόλεμον το Ανεξάρτητον Τάγμα Κρητών Κολοκοτρώνη μετά των Ανεξαρτήτων Ταγμάτων Ευζώνων του Ταγματάρχου Βελισσαρίου και Ιατρίδου Γ. απετέλεσαν μια μονάδα (Σύνταγμα) υπο τον Αντ/ρχην Παπαδόπουλον Διονύσιον. Η ένταξις του Τάγματος εις μίαν Μονάδα εις ην μετείχον 2 Ευζωνικά Τάγματα συνετέλεσεν ώστε να ταυτισθή δράσις του, εκείνας των Ευζώνων εις τα πολεμικάς συγγραφάς.

Το Τάγμα όμως Κρητών Κολοκοκτρώνη έδρεψεν δάφνας και διεξήγαγεν αγώνας αιματηρότατους ώστε εκ της αρχικής δυνάμεως των 1000 ανδρών να διασωθούν μόλις 50 (πεντήκοντα).

Αναφέρω χαρακτηριστικώς το εξής προσωπικόν επεισόδιον

Ετραυματίσθην κατά την μάχην του Λαχανά.

Όταν έφθασα εις τον καταυλισμόν, εζήτησα να μου υποδείξουν που είναι το Τάγμα μου. Εισήλθον εις την υποδειχθείσαν περιοχήν.

Αντίκρυσα άγνωστα πρόσωπα, δι ον λόγον ρώτησα πού είναι ο 1ος Λόχος εις τον οποίον άνηκον. Μου απήντησαν ακριβώς  «αυτού που ευρίσκεσαι» Τελικώς μετά δυσκολίας ανεκάλυψα εξ παλαιούς συστρατιώτας μου.

Το επεισόδιον είναι  χαρακτηριστικόν της φθοράς του Τάγματος.

Εκ των αξιωματικών του Τάγματος. Εφονεύθησαν ο Διοικητής του, Ταγματάρχης Κολοκοτρώνης και οι Λοχαγοί Παπαδόπουλος Ζητουνιάτης και Λυμπέρης.

Ετραυματίσθησαν ο Λοχαγός Αλεξάνδρου Γ. οι Ανθ/γοί Αλεξάκης Ι. και Τζανακάκης Εμμ. Και οι Ανθ/σταί Στεφανουδάκης Στ. και Σταγάκης Παντελής.

Εις και μόνον αξιωματικός του Τάγματος έμεινε σώος.

Των ανωτέρω τεσσάρων φονευθέντων αξιωματικών κατεσκευάσθησαν μερίμνη του Γενικού Επιτελείου του Στρατού Προτομαί οίτινες πρόκειται να στηθούν εις τον ηρώον της μάχης του Λαχανά.

Η ημερομηνία των αποκαλυπτήριων δεν εχει γνωσθή εισέτι.

Πιστεύομεν ότι θα γίνει εγκαίρως γνωστή και ότι το Γενικόν Επιτελείο Στρατού θα φροντίσει ώστε μερίμνη της Μεραρχίας Κρήτης θα κληθούν να μετάσχουν εις τον εορτασμόν, οι ελάχιστοι επιζώντες της δυνάμεως του Τάγματος.

 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ  8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1965

ΣΣ Διατηρείται η ορθογραφία του κειμένου

Αφήστε μια απάντηση