ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962

 

Πράξις 53η 1962

Εν Πηγή σήμερον 14ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 1962 ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην και ώραν 6ηναπογευματινήν συνήλθε το Κοινοτικόν Συμβούλιον της Κοινότητος Πηγής εις έκτακτον αυτού συνεδρίαν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού και ειργάσθη  ως ακολούθως κατόπιν εξακριβώσεως της παρουσίας όλων  των μελών του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος εκήρυξε την έναρξη της εκτάκτου συνεδριάσεως και εισηγούμενος προτείνει ως μόνον θέμα:  όπως εκφράσθη εκ μέρους της ολομέλειάς του Κοινοτικού Συμβουλίου η επιβαλλόμενη ευγνωμοσύνη και ευαρέσκεια προς τον αποχωρούντα εκ της υπηρεσίας του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου της υφ’ ημάς Κοινότητος διδ/λον Πέτρον Βασιλακάκην του Εμμανουήλ, κάτοικονΛούτρας, δια τους κάτωθι λόγους:

Ούτος υπηρετήσας ως διδ/λος και Διευθυντής από το έτους 1945 μέχρι σήμερον, ήτοι επι μίαν συνεχή 17ετίαν, ενεφάνισεν ως αόκνως και αμερολήπτως εργασθείς, δράσιν απερίγραπτον εις όλους τους τομείς της προόδου της υφ’ ημάς Κοινότητος. Και εάν σήμερον η Κοινότης ημών μέσα εις την όληναίγλην της εχειπρότυπον  2θέσιον διδακτήριον τούτο οφείλεται εις τον πρωτεργάτηναποχωρούνταδιδ/λονοστις μεταξύ των ετών 1951 μέχρι 1959 δια της ακαμάτου προσπάθείες του ως Γραμματεύς Σχολικής Εφορείας κατώρθωσε να αποπερατωθεί και να γίνη ο μελλοντικός πνευματικός φάρος των κατοίκων της Κοινότητός μας.

Το Κοινοτικόν Συμβούλιο σκεφθέν ότι η πρότασις του Προέδρου δικαία και νόμιμος τυγχάνει  ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΟΣ:

  1. Εκφράζει την πλήρη ευγνωμοσύνη του και την άκρανευαρέσκιαν του προς τον αποχωρούνταΔιδ/λον κ. ΠέτρονΒασιλακάκην ως ελαχίστηναναγνώρησιν του λίαν καρποφόρου και πολύμοχθου έργου του.

 

  1. Ανακηρύσσει αυτόν ευεργέτην και επίτιμονΔημότην της Κοινότητος Πηγής. Και

 

 

  1. Όπως αντίγραφα της παρούσης αποσταλούν :

 

Α) εις τον κ. Επιθεωρητήν Α΄ Περιφέρειας Ρεθύμνης ως Προϊστάμενον του ως ανω Διδασκάλου.

Β) Εις τον περί ου η πράξιςήτις η αναγνωσθείσα υπογράφεται ως έπεται:

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος

Γέωργιος Τζαγκαράκης

 

Τα Μέλη

Ιωάννης Παλιεράκης

Ιωαννης Ψαρουδάκης

Σταύρος Παπαδάκις

Νικόλαος Μανωλιτσάκης.

 

Αφήστε μια απάντηση