ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΛΕΥΤΑ

Αμεταθετος απόφασις της εφημερίδας μας ήτο και παραμένει, να μείνει αδιάφορος εις τας εξ Ανατολών προκλήσεις όσον αφορά το Θέμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, του οποίου η έδρα οριστικά έχει τοποθετηθεί στο Ρέθυμνο.

Διαυτόν τον λόγον έμεινε αδιάφορη όταν προ 20ημέρου κατέθεσεν ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Κονιωτάκης σχετική ερώτηση εις την Βουλήν.  Τουτ’ αυτό ισχύει σήμερον μετα την προφορικήν ανάπτυξίν της ερωτήσεως και την απάντησίν που έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας κ. Ζέππος.

Υπήρξαν βεβαίως πολλοί εκ των συμπολιτών, που ανησύχησαν προχθές το βράδυ και μέχρις αργά τη νύχτα εγενόμεθα δέκτες των ανησυχιών αυτών. Ηκούσαμεν υποδείξεις από το να κατέλθωμεν εις το πεζοδρόμιον κρούοντες τους κώδωνες των εκκλησιών, μέχρι να ηγηθούμεν πανρεθυμνιακής σταυροφορίας.

Συστήσαμεν ψυχραιμίαν και αυτοκυριαρχίαν, έχοντες απόλυτον εμπιστοσύνην ότι το θέμα της έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι σταθερά θεμελιωμένο  επι αδιαβλήτων επιστημονικών κριτηρίων μη δυνάμενα καλοπίστως να ανατραπούν παρ’ ουδενός. Και εις την σημερινήν  κυβέρνησιν- και από της θέσεως της αντιπολιτεύσεως που ευρισκόμεθα – δεν έχομε κανένα στοιχειόν να της αμφισβητήσομεν την καλήν πίστιν και την ορθήν κρίσιν επί του θέματος.

Υπήρξε δε δι’ ημάς μεγίστη ικανοποίησις όταν χθες την μεσημβρίαν εγενόμεθα κάτοχοι εις την άλλην στήλην δημοσιευομένης κοινής δηλώσεως των βουλευτών Ρεθύμνης κ.κ. Δημητρίου Μοάτσου και Ιωάννου Κεφαλλογιάννη, η οποία επιβεβαίωσε τας απόψεις της εφημερίδας μας.

Επειδή όμως είναι φυσικό να δημιουργεί απορίας τινάς ή απόλυτος εμπιστοσύνη μας, δημοσιεύομεν εν συνεχεία απόσπασμα από πρακτικόν της υπ’ αριθμ. 1 συνεδριάσεως της 24ης Σεπτεμβρίου 1973, της εκ πανεπιστημιακών καθηγητών επιτροπής, η οποία επέλεξε επι καθαρώς επιστημονικών και αντικειμενικών δεδομένων την πόλιν, εδραν του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σημειώνομεν δε εν προκειμέων ότι εις την εκ πανεπιστημιακών καθηγητών επιτροπήν εκπροσωπούντο ολοι οι Νόμοι της Κρήτης και συγκεκριμένως ο κ. Κατάκις, εκ του Νομού Χανίων, ο κ. Κουρμούλης, εκ του Νομού Ρεθύμνης , ο κ. Παναγιωτάκης εκ του Νομού Ηρακλείου και ο κ. Καραβέλας εκ του Νομού Λασιθίου. Το σχετικόν Πρακτικόν εχει ως ακολούθως:

 

 

 

 

«Πρακτικόν της υπ’ αριθ. 1 συνεδριάσεως, 24 Σεπτεμβρίου 1973, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8. Π. μ.

Θεμα 3ον Καθορισμός πόλεως – έδρας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εν επιγνώσει  της ευθυνής, την οποία έκαστον των μελών της επιτροπής αισθάνεται ότι φέρει, αποφαίνομεν περί θέματος τοιαύτης σοβαρότητάς, η επιτροπή, μετά μακράν διαλογική συζήτησιν, εξετάσασα δε άπαντα  τα εις την διάθεσην αυτής υπάρχοντα στοιχεία  εν οις και τη δωρεά προσφορά σημαντικών οικοπεδικών εκτάσεων εν Ηρακλείω και Ρεθύμνω, κατέληξεν εις την διατύπωσιν γνώμης περί του καθορισμού πόλεως – έδρας του Πανεπιστημίου Κρητης.

Άπαντα τα μέλη της επιτροπής πιστεύουν ότι το Πανεπιστήμιον Κρήτης πρέπει να εξυπηρετεί ει το διηνεκές κατά πρώτον λόγον και κατά το δυνατόν συμμέτρως  τας εκτελεστικάς ανάγκας ολοκλήρου της Μεγαλονήσου . Τουτου τιθεμένου άπαντα τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ συμφωνούν ότι ουδεμία των πρωτευουσών των δυο ακραίων Νομών της Νήσου ήτοι των Νομών Χανίων και Λασιθίου, δύναται να ορισθεί ως πόλις έδρα του Ιδρύματος.

Ούτω το θέμα ενετοπίσθει  εις την εκλογήν ως πόλεως-έδρας μιας των πόλεων Ηρακλείου ή Ρεθύμνου. Η Επιτροπή επαφάνθη, μεταψηφούντος του εκ των μελών αυτής κ. Νικολάου Παναγιωτάκη, τοι εκ των δύο τούτων πόλεων πρέπει να προκριθεί ως έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης η πόλις του Ρεθύμνου, πόλις έχουσα αξιόλογον πνευματικήν παράδοσιν , τούτο μεν διότι ένεκα του μικρού μεγέθους αυτής, προσφέρει δυνατότητα ευχερεστέρας αναπτύξεως του ιδρύματος .

Ο εκ των μελών της Επιτροπής κ. Σοφοκλής Καραβέλας αναπτύσσει την άποψιν ότι , να μεν η πόλις του Ηρακλείου προσφέρεται , κρινουμένου βραχυπροθέσμως του θέματος ως έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης, βάσει των σημερινών δεδομένων, πιστεύει όμως ότι μακροπροθέσμως η επιλογή της Πολεως του Ρεθύμνου  ως έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί την καλλιτέραν λύσιν».

 

Και εις αυτήν την αμάχητον απόφασιν της Επιτροπή στηρίζομεν την απόλυτον εμπιστοσύνην  μας, βέβαιοι ότι οι κυβέρνησις σεβόμενη τας στοιχειώδεις ηθικάς αρχάς και την υπεύθυνο επιστημονικήν κρίσιν δεν είναι δυνατόν να κάνει σκέψιν ανατροπής της.

Επανερχόμεθα και  καλούμεν όλους τους αρμοδίους τοπικούς παράγοντας, να αγνοήσουν τας απ’ οπουδήποτε διατυπομένας εκκλήσεις απελπισίας που συντελούν το Πανεπιστήμιον Κρήτης να γίνει μέσα στο 1975 μια ζωντανή πραγματικότητα στην πόλη μας.

Ι. Ε. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Εφημ. «Ρεθεμνιώτικα Νέα» (12/1/1975)

Αφήστε μια απάντηση