Σωματείο στο Ρέθεμνος « ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ »

ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΥΡΦΟΡΟ 1980

 

Είχε το χαρακτηρισμό «Σύνδεσμος». Το καταστατικό του ενεκρίθη με
την υπ’άριθμόν 628 του έτους 1930 απόφασι του Πρωτοδικείου
Ρεθύμνης.

Σκοποί του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον άρθρο 3,ήτο «η αποπεράτωσις
του εν τη πόλει Ρεθύμνης οικοδομηθέντος προ πολλού ετών και
εγκαταλειφθέντος υπό των αρμοδίων Ιερού Ναού των Τεσσάρων
Μαρτύρων και η επιδίωξις παντός αγαθοεργού σκοπού».

Η εκκλησία που αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο, είναι εκείνη που
θεμελίωθηκεν από τον Επίσκοπο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Διονύσιο
Καστρογιαννάκι στα 1905. Είχε σχέδιο Σταυροειδούς Βασιλικής με
εγγεγραμμένο Σταυρό, άνευ τρούλλου . Όταν πέθανε στα 1910, είχε
τελειώσει το κτίσιμο και η Εκκλησία ήτο σκεπασμένη με κεραμίδια
γαλλικά.

Σταμάτησεν όμως κάθε περαιτέρω εργασία μετά το θάνατο του
Διονύσιου, με συνέπεια να φθείρεται το κτίριο καθημερινά.

Οι Ρεθεμνιώτες δυσανασχετούσαν για την αδιαφορία των αρμόδιων και
έκαμαν το ανωτέρω σωματείο να περισώση ότι μπορεί. Κι αποφάσισε
τούτο να κάμη εράνους, να ζητήση τη βοήθεια του κράτους, να κινηθή
προς την κατεύθυνσι της αποπερατώσεως του Ναού.

Δυστυχώς τότε δημιουργήθηκαν αντιρρήσεις. Υποστηρίχτηκε πως η
εκκλησία ήταν ετοιμόρροπη. Και ακολούθησεν αναγκαία κωλυσιεργία
μέχρι να εξακριβωθή το ετοιμόρροπον της οικοδομής. Ας σημειωθή ότι
και οι γνώμες των αρμοδίων. Ήσαν αλληλοσυγκρουόμενες. Εν τω μεταξύ
με τη δικτατορία του Μεταξά δεν μπορούσε να δράση το Σωματείο. Και
με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαλύθηκεν εκ των πραγμάτων. Και η
εκκλησία παρέμεινεν μέχρι το έτος 1947 όπως την άφησεν ο Διονύσιος.

Τότε βγήκεν απόφασις και κατεδαφίσθη σαν ετοιμόρροπη. Οι εργασίες
όμως της κατεδαφίσεως της απόδειξαν ότι το κτίσμα κάθε άλλο ήταν
παρά ετοιμόρροπο.

Ενδιαφέρουσα είναι η ιστορία της εκκλησίας αυτής έκτοτε. Αλλά περί
αυτής έχει ασχοληθή ο γραφών. Και εντός ολίγου χρόνου πρόκειται να
δημοσιευθή η εργασία του.

Αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία της συγκροτήσεως του Συνδέσμου
για την αποπεράτωσι του ιερού ναού των Τεσσάρων Μαρτύρων,
αναγράφονται εδώ από λόγους σεβασμού και τιμής.

1) Προέδρος του Σωματείο : Εμμανουήλ Ι. Φραγγεδάκις ιατρός

2) Αντιπρόεδρος : Ευστάθιος Κουμεντάς

3) Γραμματεύς : Μύρων Παπαδάκις

4) Ταμίας : Εμμανουήλ Ζ. Βασιλάκις

5) Μέλη : Αντώνιος Λαμπάκις

: Νικόλαος Τζιράκης

: Σπύρος Δασκαλάκης

: Μάρκος Τζέλησις

: Δημήτριος Σταυριδάκης

: Ευάγγελος Ζουρμπάκις

6) Κοσμήτωρ

7) Λοιπά ιδρυτικά μέλη : Νικόλαος Μαρκάκις, Κων)νος Φωτάκις,
Γρηγόριος Ντελιδάκης, Μιχαήλ Κλειδής, Νικόλαος
Παπουτσιδάκις, Στυλ. Βιζυργιανάκης, Ιωάννης Μαρκάκις,
Εμμανουήλ Σαββάκις, Κωνσταντίνος Γαλάνης, Εμμ.
Παπουτσιδάκις, Γεώργιος Φ. Δάφερμος.

Αφήστε μια απάντηση