ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1937

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 

 

Γ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

Σήμερον το Λύκειον των Ελληνίδων Ρεθύμνης δίδει την πρώτην εφετεινήν παράστασιν του Παιδικού Θεάτρου. Και λέγομεν εφετεινήν, διότι και κατά τον περασμένον χειμώνα αι ακούρασται Κυρίαι και Δεσποινίδες του Λυκείου, δεν παρέλειψαν να ασχοληθώσιν με τον Παιδικόν Θέατρον και να μας παρουσιάσωσιν ως ενθυμούμεθα όλοι μας, μία εκλεκτήν και λεπτήν εργασίαν, η οποια τόσας ανεξιτήλους αναμνήσεις άφηκε εις την μνήμην των παιδιών, και εδημιούργησε εις τους γονείς των, συγχρόνως, μια υποχρέωσιν προς το Λύκειον διότι μετα τόσου ενδιαφέροντος μεριμνά δια την διάπλασιν του παιδιού της πόλεώς μας.

Ειναι όντως, η προσπάθεια αυτή του Λυκείου μας, έργον προόδου, και δημιουργία μια κοινωνικής ατμόσφαιρας η οποία συμβάλλει εις τη διανοητικήν πρόοδο των παιδιών. Την αντίληψιν αυτήν, περί Παιδικού Θεάτρου την ευρίσκομεν εις τας συγχρόνους αντιλήψεις της Παιδαγωγικής η οποία δέχεται ότι το Παιδικόν Θέατρον είναι εάν εκ των αρίστων μέσων, δι ων επιτυγχάνωμεν την μείζονα διάπλασιν της πνευματικής αντιλήψεως του μικρού παιδιού και της δημιουργίας παρ’ αυτω αισθημάτων, την ευγένειαν της ψυχής.

Από όλων τουτων των απόψεων, κατά συνέπειαν, εξεταζομένη η προσπάθεια αυτή του εν Ρεθύμνω Λυκείου Ελληνίδων, είναι άξια πάσης υποστηρίξεως εκ μέρους της Κοινωνίας μας, και δεν αμφιβάλλομεν ότι η αίθουσα του Λυκείου θα είναι κατάμεστος κόσμου αποδεικνυομένου ούτω του θερμού μας ενδιαφέροντος δια τον ωραίον τούτον έργον του Λυκείου μας.

Αφήστε μια απάντηση