Ο Χορός των Ρεθυμνίων εις Αθήνας

 

(Του εν Αθήναις Aνταποκριτού μας).
Μέσα στο φωτεινό ανεμοστρόβιλο του Καρναβαλιού που ο
κόσμος όλος κύταζε να ξεχάση την κρίσι και τα βάσανα, καθημερινά
βάσανα μέσα σε μερικές χαρούμενες στιγμές, δεν έλλειψεν η ευγενής
προσπάθεια και του Συλλόγου των εν Αθήναις και Πειραιεί
συμπολιτών μας «Το Αρκάδι» να πάρη μια καλή και εξαιρετική θέσι.
Είχεν άλλως τε προηγούμενον εκ της περυσινής του χοροεσπερίδος
που αφήκε αλησμόνητην τη βραδυά σε όλους που την ετίμησαν
επισήμους και μη ώστε να μη χρειάζεται σύστασις ή κουραστική
εισβολή για την διάθεσι των εισιτηρίων. Έτσι σε μια συνεδρίασι το
Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου απεφάσισεν να δώση μια
ανεπίσημο χοροεσπερίδα με επιφύλαξι να κατέλθη με όλη την
επισημότητά του εις τον επικείμενον χορόν της «Παγκρητίου
Ενώσεως», εφάμιλλον του χορού «των Συντακτών». Κατήρτισε
λοιπόν μίαν οργανωτικήν Επιτροπήν εκ των κ.κ. Ευαγ. Θεμ.
Παπαδάκη ως προέδρου, Ιωάν. Χαλκιαδάκη δικηγόρου και Εμμ.
Ζαχαριουδάκη Διευθ. Εθν. Τυπογραφείου ήτις παρ’ ότ’ ολίγας
ημέρας είχεν διαθεσίμους χάρις εις τα αόκνους και επιμελείς
προσπαθείας της κατώρθωσε να παρουσιάση θαυμασίαν
συγκέντρωσιν κόσμου όχι μόνον Κρητών αλλά και πολλών φίλων της
Κρητικής Παροικίας. Ο χορός εδόθη εις την πολυτελή και
ευρύχωρον αίθουσαν του «Τριανόν» την παρελθούσαν Τρίτην 8
Μαρτίου, μολονότι δε είχε καθορισθή ένδυμα κατά βούλησιν κατά
μεγίστην πλειοψηφίαν ο κόσμος παρουσιάσθη με επισήμους
ενδυμασίας και αι κυρίαι και Δίδες με πολυτελείς αμφιέσεις και οι
Κρήτες αξιωματικοί μας με την επίσημον στολήν, ώστε το σύνολον εν
συνδυασμώ με την πολυτελή και αποκρηάτικη διακόσμησιν της
αιθούσης παρουσίασε φαντασμαγορικήν εικόνα χρωμάτων και
φώτων. Μέσα σε μίαν ώραν από της 10 ης νυκτερινής που ωρίσθη η
έναρξις η μεγίστη αυτή αίθουσα κατεκλύσθη κυριολεκτικώς

υπερπληρωθέντων των θεωρείων και της πίστας ακόμη ώστε τα
χορευτικά ζεύγη μόλις να βρίσκουν χώρον να στροβιλίζονται υπό
τους γλυκείς ήχους της Τζαζ – Μπαντ. Κατά το μεσονύκτιον σε μια
μικρά διακοπή ως αττραξιόν εχορεύθησαν οι Κρητικοί χοροί
πεντοζάλης, συρτός και χανιώτικος. Ενόμιζε κανείς πως ήτο σε μια
γωνιά της Κρήτης. Υπό τους ήχους του καλλιτέχνου της λύρας κ.
Ροδινού συνοδευομένου και από άλλο όργανον βοηθητικόν ετράβηξαν
τους χορούς εκ περιτροπής και με ακράτητον ενθουσιασμόν υπό τα
χειροκροτήματα των παρεστώτων, κυρίαι και δεσποινίδες όχι μόνον
Κρήσσαι αλλά και Ατθίδες εκπαιδευθείσαι εις το Αρσάκειον και
άλλα εκπαιδευτήρια. Αυτός ο ενθουσιασμός έφθασε εις το
κατακόρυφον όταν ετράβηξε το χορό ο Βουλευτής Ρεθύμνης κ. Ι.
Γοβατζηδάκις μετά της Κας Γερωνυμάκι και μετ’ αυτών άλλοι
Ρεθύμνιοι οι κ.κ. Παξιμάδης, Λεων, Δρανδάκης και άλλοι
αξιωματικοί της χωροφυλακής.
Μετά τους Κρητικούς χορούς διενεμήθησαν άφθονα και πλούσια
κοτιγιόν εις όλους τους χορευτάς και ακολούθως εγένετο η
ακκύβευσις λαχείου καθ’ ό εδόθησαν εις τους τυχερούς αγοραστάς
του εν αριστούργημα τέχνης Κρητικής μαχαίρι αργυροποίκιλτον και
μία υφαντή πατανία, κόκκινη μεγάλης αξίας αμφότερα. Ακολούθως
εσυνεχίσθησαν οι Ευρωπαϊκοί χοροί και εις μικράν διακοπήν πάλιν
ως αττραξιόν εχορεύθησαν Ρωσσικοί χοροί υπό της Δίδς Καίτης
Κλάρας. Το κέφι και ο ενθουσιασμός εκράτησαν αδιάπτωτον μέχρι
των πρωϊνών ωρών χωρίς να παρουσιασθή ουδεμία κόπωσις.
Διεκρίναμεν μεταξύ των παρευρεθέντων τον Πρόεδρον του
Συλλόγου «Αρκάδι» κ. Μενέλ. Σακόραφον καθηγητήν
Πανεπιστημίου, τον κ. Ανδρουλακάκιν Λοχαγόν Πυροβολικού ως
αντιπρόσωπον του Υπουργού των Στρατιωτικών, τους Βουλευτάς
Κρήτης κ.κ. Ι. Γοβατζαδάκιν και Ευστρ. Γεωργιλαδάκιν, τους
Προέδρους των Κρητικών Συλλόγων Πειραιώς κ. Βαρδινογιάννην
ιατρόν και Φραγκούλην της Πραισού, τον Γ. Γραμματέα του
Συλλόγου Ηρακλειωτών κ. Μιχ. Γρηγορίου, τον κ. και την κ.
Γεωργουλάκη αρχιάτρου, κ. και κ. Ευαγ. Θεμ. Παπαδάκη δικηγόρον,
κ. και κ. Βασ. Λαμπρινάκι Διευθ. Υπουρ. Οίκον. κ. και κ. Αλεξ.
Βυζικουνάκη, τυπογράφου, τον κ. και κ. Μιν. Γερακάρη Διευθυντού
Αγροτικής Τραπέζης, τον κ. Ιωάν. Χαλκιαδάκιν Δικηγόρον και τας

Δας αδελφάς του, τον κ. Αριστ. Βυζικουνάκιν Δικηγόρον μετά της
κυρίας και δος κόρης του, τον κ. Γεώργιον Φραγκουδάκιν Στρ.
ιατρόν μετά της κυρίας του, τον κ. Γώργ. Ψαρουδάκιν Δικηγόρον
μετά της κυρίας του, τον κ. Ελευθ. Δερμιτζάκιν συν/τάρχην μετά της
κυρίας του, τον κ. Εμμ. Σαουνάτσον δικηγόρον μετά της κυρίας του,
τον κ. Κων. Δρανδάκιν εμπορορράπτην μετά της κυρίας του και
γυναίκα αδελφής του δος Μπουραξάκη, τον κ. Στ. Δρανδάκιν
εμπορορράπτην μετά της κυρίας του, τον κ. Νικόλαον Γεωργόπουλον
οδοντοϊατρόν μετά της κυρίας του και δος Μαρ. Μερκουρίου, τον κ.
Χομπίτην Μοίραρχον μετά της κυρίας του, τον κ. Ν. Χαλκιαδάκιν
τμηματάρχην ταχυδρομείου μετά της δος αδελφής του, τον κ. Αλ.
Δρουλίσκον Γραμματέα Αναθεωρ, Δικαστηρίου, τον κ. Γεωργιάδην
Μηχανικόν μετά της δος αδελφής του και δος Φόρου, τον κ. Εμμ.
Γερωνυμάκιν μετά της κυρίας του τους αδελφούς Γερακάρη μετά τον
κυριών των, τον κ. Γρηγ. Μοράκην Δικηγόρον, τον κ.
Φραντζεσκάκην, τον κ. Ε. Κασιμάτην Ταγματάρχην, τον κ.
Μπογιαντζάκην και τας Δας αδελφάς του, τον Κον και Καν
Βαρουξάκη Στρατ. Ιατρού, τον κ. Στεφανάκην, τον κ. Δαλέντζαν, τον
κ. Λεντζάκην, τας Δας Σπαθάρη, την Δα Μανουσάκη, τας Δας
Ξανθοπούλου και Δεπάστα, τον κ. Μ. Μοσχάκην ιατρόν μετά της Δος
αδελφής του, τον κ. Λουκάκην, τον κ. Μιχ. Σκουλάν του Πολ.
Γραφείου, τον κ. Λεωνίδα Δρανδάκην εμπορομεσίτην, τον κ.
Πετρακάκην, τον κ. Ιωάν. Κοντοδήμον μετά της Κυρίας του και
γυναικαδέλφης του, τον Κον και Καν Πενθερουδάκη, τον κ. Εμμ.
Βοεγιούκαλον μηχανικόν, τον κ. Φοβάκην και άλλους.

 

Γ……ς

Ο Τύπος Πέμπτη 17 Μαρτίου 1932 Αρ.φ. 9

Αφήστε μια απάντηση