Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μέσα στας μεγαλοπρεπείς και διακοσμημένας καλλιτεχνικάς

αιθούσας του οίκου Παιδείας δόθηκε το παρελθόν Σάββατον 25
τρέχοντος με εξαιρετικήν λαμπρότητα και επιτυχίαν ο προ πολλού
αγγελθείς χορός του Οίκου Παιδείας.
Η ευρεία και μεγαλοπρεπώς φωτιζομένη από πολύφωτα ηλεκτρικά
λαμπιόνια αίθουσα του χορού, κατάμεστη από κομψή Ρεθυμνιακή
νεότητα και παρεπιδημούντας ξένους παρουσίαζεν ένα έμψυχο διάκοσμο
αφαντάστως γοητευτικόν.
Τους προσερχομένους υπεδέχοντο με πολλήν λεπτότητα ο
Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας κ. Γεώργιος Σαουνάτσος και ο Δ/ντής
της Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Δευτεραίος μετά των κ.κ. Καθηγητών.
Παρευρέθησαν η Κυρία Γ. Σαουνάτσου ιατρού, ο Συν/χης και η
Κυρία Γεωργαντά, ο Δ/της της Νομαρχίας κ. Πρωτοπαπαδάκις, ο
Πρόεδρος των Πρωτοδικών και η Κυρία και Δεσποινίς Τζωρτζακάκη, αι
Πρωτοδίκαι κ.κ. Κων. Παπαγεωργίου, Ιω. Παραφέστας και Παν. Κόντης,
ο Διοικητής της Χωρ/κής κ. Καλομενόπουλος, ο Οικον. Έφορος και η Κα
Πρωτοπαπά, ο Δημόσιος Ταμίας και η Κα Στασινοπούλου μετά της Δος
Γιαννοπούλου, ο Δήμαρχος και η Κα Τίτου Πετυχάκι, ο τέως
Γυμνασιάρχης και η Δίς Ελένη Πρεβελάκι, ο Διευθυντής του
Τηλεγραφείου και αι Δεσποινίδες Βασιλική και Ελπινίκη Ραπτάκι, οι
Επιθεωρηταί κ.κ. Ιω. Φωτίου μετά της Κας Φωτείου και Βασ.
Θεοφανόπουλος, ο Δ/ντής της Γεωρ. Σχολής Ασωμάτων κ. Βασ.
Κανελόπουλος, ο Κος και η Κα Κωνστ. Καφφάτου, ο Νομοκτηνίατρος
και η Κα Δις Μανιατάκι, ο Υπομοίραρχος και η Κα Λευθεριώτου, ο
Διοικητής του Εφεδρικού Ταμείου κ. Γεωρ. Θαλασσινός και ο
παρεπιδημών Μηχανικός κ. Σωτήριος Κάζος και μέγας αριθμός
συμπολιτών αμφοτέρων των φύλων οίτινες ελπίζω να συγχωρήσουν την
λησμοσύνην μου.

 

 

Μέχρι και σατιρικό στίχο είχε προκαλέσει ο χορός αυτός

Κέφι αφάνταστο, τουαλέττες απερίγραπτες λόγω μοδερνισμού και
παριζιανισμού, μονόχρωμες μουσσελίνες, ζωρζέτες, κρεπ σατέν
δαντέλλες κλπ.
Αναρίθμητα ζεύγη εκλεκτών χορευτών και χορευτριών παρουσίαζαν
ένα ψεύτικο παραμύθι μέσα στας διευθετημένας με άφθαστη
καλαισθησία αιθούσας.
Πολλαί κομψαί και ωραίαι κοσμικαί κυρίαι, μετξύ των οποίων εις το
χορευτικόν τερραίν διακρίνομεν τας Κας Ειρ. Πρωτοπαπά, Μαρ.
Μεσθανέως, Αίμ. Πρινιωτάκι, Ευαγ. Πετυχάκι, Παπαθανασίου, Ελένην
Κ. Καφφάτου, Ελευθ. Λυράκι, Γ. Βλαχοχρήστου, Δημ. Χαλκιαδάκι και
Αγγέλαν Γέροντα.
Εκ των Δων εμφανίσεις πολύ κομψές αι Νίτσα Κορωνάκι, Λουλού
Σωτήρχου, Ελένη Καλοκαιρινού, Ελένη Πρεβελάκι, Νένα Χαλκιαδάκι,
αδελφαί Ε. Μοάτσου, Δις Αμαλία Παπαδάκι, Ευαγ. Φιλιππάκι, Πόπη
Μανιατάκι, Ελένη Δερμιτζάκι, Γιανοπούλου, Νίτσα Σπανδάγου, Μαρία
Σωτήρχου, Γεωργία Τσάκωνα, Δροσάκι, Γεωργία Σωτήρχου, Πόπη
Τσάκωνα, Ελ. Τζωρτζακάκι, Δέσποινα Σταράκι, Αθηνά Φραγγελάκι,
Αμαλία και Δήμητρα Παπαδάκι, Κορρίνα Παπαμιχελάκι, Ελένη Κριάρη,
Μαρία Σπανδάγου, Αργυρώ Σιγανού, Αγάπη Δασκαλάκι, Τσουπάκι,
Γαβαλά.
Εκ δε των Κυρίων διεκρίναμεν εις το χορευτικόν τερραίν τους κ.κ.
Κ. Παπαγεωργίου, Ιω Παραφέσταν, Βασ. Κανελόπουλον, Σπ. Κουνάκιν,
Γεωρ. Πρεβελάκιν, Καθηγ. Κατάκιν, Ανέστην Μακρυδάκιν, Αριστ.
Κορωνάκιν, Γεωργ. Μυλωνάκιν, Ιω. Χαλκιαδάκιν, Κοσμάν Κορωνάκιν,
Κων. Κουτρουμάνι, Εμμαν. Ρολόγην, Κων. Μαμαλάκιν, Παπαθανασίου,
Χατζηδάκιν, Λιοδάκιν, Ι. Δρανδάκιν, Κ. Αβάτζον, Λεων. Βαρούχαν, Νικ.
Μαρκουλάκιν, Φιλ. Γρηγοριάδην, Νικ. Φραγάκιν, Ανδρ. Γρηγοριάδην,
Κων. Κασημάτην, Φώτης Τσάκωνα, Παν. Κουτσουράκιν.
Είναι φυσικόν ότι εστάθη αδύνατον να συγκρατήσωμεν άλλα
ονόματα Κυριών δεσποινίδων και κυρίων, και ίσως αναγκασθώμεν εις
έκδοσιν… παραρτήματος της τελευταίας ώρας.
Περί την 2 μμ. εχορεύθησαν Ελληνικοί χοροί εκ των οποίων
ιδιαιτέραν επιτυχίαν εσημείωσεν ο τσάμικος συρόμενος υπό των ευγενών
ξένων μας, χειροκροτηθείς υφ’ όλων των παρευρισκομένων.

Η Φιλαρμονική του Δήμου εξετέλεσεν με αρκετήν επιτυχίαν
εκλεκτά κομμάτια, καθώς και το Μουσικό ζεύγος Γέροντα, το οποίον και
συνέβαλεν τα μέγιστα διά την επιτυχίαν της εκλεκτής ταύτης
χοροεσπερίδος, επίσης δε εκλεκτή ερασιτεχνική ομάς αποτελουμένη από
τον μοναδικόν ερασιτέχνης βιολιστήν μας κ. Κοσμάν Νικ. Κορωνάκιν
και τας Δεσποινίδας Νέναν Χαλκιαδάκι, Χρυσούλαν Δαφνομήλη,
Ευαγγελίαν Φιλιππάκι και Δήμητραν Παπαδάκι συνετέλεσαν εξαιρετικώς
εις την παράτασιν των ευχαρίστων ωρών και την εν γένει επιτυχή
κατακλείδα της εορτής.
Η χοροεσπερίς αυτή διαρκέσασα μέχρι της 6 ης πρωϊνής εσημείωσεν
το ρεκόρ της ληξάσης χορευτικής περιόδου και θα μείνη αλησμόνητος εις
όσους είχον την ευτυχίαν να παρευρεθώσι.

ΤΥΠΟΣ   ΤΡΙΤΗ  28  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1933

 

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΛΥΒΙΕΣ

– Ποτέ δεν είδε το Ρέθυμνον τέθοιο χορό, και τέθοιο κέφι σαν το
Σαββατόβραδο στον Οίκον Παιδείας.
– Είναι ζήτημα αν έμειναν είκοσι οικογένειες Ρεθεμιώτικες που να
μην αντιπροσωπευθούν σ’ αυτό το γλέντι.
– Διακόσμησις με καλαισθησίαν, πολύ πολύ πετυχεμένη.
– Ευρυχωρία μοναδική και πρωτοφανής εν αντιθέσει προς τον
δοθέντα εις ακατάλληλον νέαν αίθουσαν.
– Χείμαρρος φωτός.
– Τάξις μοναδική.
– Ευπρέπεια ζηλευτή.
– Κέφι στο ζενίθ.
– Αξίζει ένα μεγάλο εύγε εις την Εφορείαν της Σχολής Μέσης
Εκπαιδεύσεως και την συμπράξασαν Επιτροπήν εκ Καθηγητών.
-Αι περιποιήσεις και η προβλεπτικότης ήσαν αφάνταστοι.
– Και ο σεβαστός και δημοφιλής Πρόεδρος της Εφορείας ο
τιμημένος ιατρός κ. Γεώργιος Σαουνάτσος κατώρθωσεν ώστε η Δευτέρα
νεότης να συνερισθή για καλά με την πρώτην του.
– Και είναι ξακουστή η λεβεντιά του και τα γλέντια του και η
αριστοκρατική απλότης και φιλοξενία του.
– Και όμως μερικοί, που τον έβλεπαν από το περιθώριον, μας έλεγαν
ότι εφοβούντο μήπως τον βασκάνουν.

– Θα μας συγχωρήσουν τα άλλα μέλη της Εφορείας και οι κ.κ.
Καθηγηταί αν παραλείψωμεν όσους επαίνους και ευχαριστίας μας
εξεδηλώθησαν διά τα άτομα των ονομαστικώς και γενικώτερον.
– Ένεκα… ο χώρος του Τύπου.
– Διά τους χορευτάς και τας χαριτωμένας μεριδιούχους της
διασκεδάσεώς των.
– Θέλω να αποδώσω τον Γαλλικό όρον Παρτναίρ –θα ομιλήση άλλη
στήλη και αυτή με περιωρισμένα όρια.
– Η μόνη παραφωνία ήσαν αι εντυπώσεις από το κυλικείον το
οποίον δυστυχώς είχεν αφεθή άνευ ελέγχου.
– Μας ωμίλησαν διά την ελεεινήν ποιότητα των ποτών, τους αθλίους
σαρακοστινούς γιαλαντζή ντολμάδες, τους πολυπατατωμένους κεφτέδες
και άλλες ελλείψεις με υπερβολικές εξ αντιθέτου αξιώσεις.
– Η ελαττωματικότης αυτή κυρίως ποιοτική, του κυλικείου ανέκοπτε
την διάθεσιν της επανόδου πολλών και αι εντυπώσεις εξωτερικεύοντο με
αγανάκτησιν.
– Εξ αντιθέτου οι ίδιοι έγλυφαν τα χείλη των επί τη αναμνήσει του
χορού της Φιλαρμονικής του Δήμου.
– Του οποίου ο Μπουφές είχε προετοιμασθή με εσυνειδησίαν και
μαεστρίαν και γούστο και φινέτσα.
– Ώστε να αναστενάζουν οι ακούοντες και μη γευθέντες.
– Ευτυχώς αι εντυπώσεις από το κυλικείον του χορού του Λυκείου
υπήρξαν όλως διόλου διαφορετικαί.
– Αι Κυρίαι του Λυκείου εστάθησαν προβλεπτικώτεραι ή
τυχηρότεραι.
– Και αι υποσχέσεις των ότι η χοροεσπερίς μετημφιεσμένων της
προχθές Κυριακή
– Θα άφηνεν εξαιρετικάς αναμνήσεις,
– Εξεπληρώθησαν με το παραπάνω.

– Με όλον το μειονέκτημα ότι μέγα μέρος των χορευτών,
– Είχε ξημερωθή το Σάββατον εις το Γυμνάσιον.
– Το κέφι και η ζωηρότης του χορού του Λυκείου
– Ικανοποίησαν όλους τους μετασχόντας.
– Και αυτούς τους πολλούς –θεωρουμένους ή προσποιουμένους ή
πραγματικούς – μπλαζέδες.
– Που δεν λείπουν ούτε από το Ρέθυμνον
– Αλλά και περί του χορού τούτου.
– Δεν θέλομεν να καταπατήσωμεν τα οικόπεδα
– της κοσμικογράφου μας.
– Συγχαίρομεν μόνον τας κυρίας του Λυκείου
– Και διά την οργάνωσιν και επιτυχίαν της εσπερίδος,
– Κατά γενικήν ομολογίαν,
– Και διά την ιδιαιτέραν επιτυχίαν την οποίαν παρουσίασε το
κυλικείον των
– Με την αφθονίαν και τον πλούτον των μεζέδων,
– Και την ποιότητα όλων των υλικών
– Στερεών και ρευστών.
– Ο χώρος μας αναγκάζει
– να συνεχίσωμεν την περιγραφήν του εορτασμού της Αποκρηάς.
– Και της Καθαράς Δευτέρας.
– Εις το αυριανόν μας.

Ο Εφεδρικός Ρεπόρτερ

ΤΥΠΟΣ  ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1933

Αφήστε μια απάντηση