Ο νέος προϊστάμενος του ΟΤΕ Ρεθύμνης

Με την προσεχή αποχώρησιν εκ της Υπηρεσίας του νύν Προϊστάμενου του ενταύθα
Γραφείου του ΟΤΕ κ. Ρολόγη θα τεθή θέμα αντίκαταστάτου αυτού εις την θέσιν.
Γνώμη μας είναι όπως- νομίζομεν – και όλων οι οποίοι κατά κάποιον τρόπον
έρχονται εις επαφήν με τον ΟΤΕ ότι καλλίτερος αντικαταστάτης του κ. Ρολόγη εις τα
καθήκον τα του Προϊσταμένου δεν δύναται να υπάρξη από τον κ. Παντελή Φραγkάκη
ήδη υπάλληλον του ΟΤΕ Ρεθύμνης.
Ο κ. Φραγkάκης εκτός του ότι διαθέτει όλα τα νόμιμα προσόντα δια την ανάληψιν
της ευθύνης της διευθύνσεως αποτελεί υπόδειγμα ανθρώπου και υπαλλήλου ο οποίος
κατά την μακράν ενταύθα υπηρεσίαν του έχει αποσπάσει την αγάπην και την
εκτίμησιν των Ρεθυμνίων χάρις εις την αγαθότητα του χαρακτήρος του και την
προμύθιαν μετά της οποίας σπεύδει να εξυπηρετήσει εντός του κύκλου των
καθηκόντων του, τους συνδρομητάς του ΟΤΕ.
Προκειμένου λοιπόν να τοποθετηθή ένας ξένος, εις την θέσιν του προϊσταμένου του
ΟΤΕ Ρεθύμνης είναι προτιμώτερον να αναλάβη καθήκοντα ο κ. Φραγkάκης ο οποίος
και Ρεθύμνιος είναι και παράδοσιν έχει ήδη δημιουργήσι εις την εξυπηρέτησιν του
κοινού θέμα διά το οποίον πρέπει να ενδιαφέρεται αν και δυστυχώς δεν το προσέχη
πάντοτε ο ΟΤΕ.
Ελπίζομεν όμως ότι ο νέος Κρής Γενικός Διευθυντής του ΟΤΕ κ. Μαυρογέννης, θα
δώση-πάντοτε βεβαίως με ορθά υπηρεσιακά κριτήρια την πρέπουσαν- κατά την
γνώμην μας-λύσιν εις το δημιουργηθησόμενον θέμα.

Αφήστε μια απάντηση