Ο ΔΗΜΙΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡOΣ

 

 Η απελευθέρωσις του δημίου της Κρήτης Γερμανού στρατηγού Αντρέ αποτελεί ύβριν κατά της Κρήτης και των κατοίκων της.

Αλγεινήν κατάπληξιν μας επροξένησεν η απροσδόκητος είδησις των Εφημερίδων ότι εδημοσιεύθη Βασιλικόν Διάταγμαν και απολύεται εκ των φυλακών ο αρχιδήμιος της Κρήτης Γερμανός στρατητός Αντρέ. Καθ’ην στιγμήν γράφομεν τας γραμμάς αυτάς ασφαλώς ο απαίσιος αυτός κτηνάνθρωπος, όστις εκρατείται μόνον δια τα εις χρήματα χρέη του θα βαδίζει ελεύθερος εις τας οδούς των Αθηνών και μάλιστα σαν Γερμανός θα λαμβάνει σημειώσεις κατασκοπείας υπέρ της Πατρίδος του γιατι ασφαλώς δεν εξέφυγεν από το μυαλό του ακόμη η Γερμανική κοσμοκρατορία και θα σκέπτεται χωρίς άλλο ότι όπως βαδίζουν τα πράγματα ίσως σε λίγα χρόνια να επανέλθη στην Ελλάδα δια να συνεχίσει το απαίσιο Μακιαβελικόν του έργο και μάλιστα υπο θηριοδεστέραν μορφήν. Και γιατί όχι!!

Ο κακούργους αυτός Στρατηγός ο οποίος δια της θηριωδίας του εδημιούργησε θύματα εκατοντάδες κι άφησε ορφανά και χηράδες δεν έπρεπε να περιπατεί σήμερον ελεύθερος τας οδούς των Αθηνών με υψωμένον το ανάστημά του αλλ’ έπρεπε να βρεθεί κάποιο πονεμένο χέρι ν’ αρπάσει το δήμιον να του ανοίξει τας φλέβας και να ποτίσει με το βρωμερόν αίμα του τους οχετούς των Αθηνών. Δεν θα έπρεπε να επιστρέψει ζωντανός εις την Πατρίδα του να διηγείται εις τους ομοίους του τους εν Κρήτη άθλους του και να σκέπτεται πότε και με ποία μέσα θα τους επαναλάβει.

Το Κράτος και η Κυβέρνησις όφειλε πριν αποφασίσει να σκεφθή ότι τα θύματα του στρατηγού Αντρέ στην Κρήτη με την πληροφορίαν της απελευθερώσεώς του ευρίσκονται εν αναστατώσει και έν απογνώσει διότι έχουν εγκαταλειφθεί εις την τύχην των και εχουν περιέλθει εις την εσχάτην ένδειαν περικοπείσης και της ελαχίστης οικονομικής ενισχύσεώς των με τον χαρακτηρισμόν του αμάχου τον οποίον τις οίδε ποια σοφή κεφαλή εφεύρεν.

Δια να επιτείνη την οδύνην των θυμάτων τούτων ο Κρητικόφιλος Στρατηγός Πλαστήρας έρχεται σήμερον και δικαιώνει τον απαίσιον εγκληματία και τον αφήνει ελεύθερον ενώ δια τα θύματά του δεν λαμβάνει καμμίαν πρόνοιαν. Θεωρείται και είναι περιφρόνησις προς το αίμα των αθώων και των υπερασπιστών των βωμών και Εστιών.

Κύριε Πρόεδρε της Κυβερνήσεως

Η εκτοξευθείσα απροσδόκητος ύβρις κατά του Κρητικού Λαού, και των αγώνων και θυσιών του εις αίμα πολύτιμον είναι βαρυτάτη και ουδέποτε από της συστάσεως του Ελληνικού Βασιλείου διεπράχθη τοιαύτη και εις τοσαύτη έκτασιν.

Ο Κρητικός Λαός δε θα λησμονήσει ποτέ την διαπραχθείσαν από Υμάς τον θαυμαστήν  του και της πατροπαραδότου  αυτοθυσίας του ύβριν και είναι αποφασισμένος να επιδιώξει την δια παντός νομίμου μέσου ικανοποίησίν του.

Μετά τιμής

Α. ΜΑΡΝΙΕΡΟΣ

Κρητική Επιθεώρησις

6 Ιανουαρίου 1952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση