Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Το οικονομικόν όφελος και τα εξ αυτής οικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία προέκυψαν δια την πόλιν μας

Το τμήμα Ρεθύμνης της ΕΠΛ θεωρεί υποχρέωσίν του να ανακοινώση τα ακόλουθα εν σχέσει με τα απολτελέσματα της Γιορτής Κρητικού Κρασιού 1962.

Α΄ Οικονομικός Απολογισμός Γιορτής

Έσοδα
Είσοδος δρχ. 61.890
Ποσοστά μπουφέ
δρχ. 14.787,3
κυλικείου 600= » 15.387,3
Εκπωλήσεως ποτηρίων, καραφών κ.λ.π. » 27,414
Διάφορα (λαχνός, βαρελάκια) » 25.820

Σύνολον » 130.511,3

΄Εξοδα
Φόρος επί της εισόδου » 29.965,5
Αξία καραφών, ποτηρίων κ.λ.π. » 16.480,5
Καλλιτεχνικόν πρόγραμμα » 22.450
Οίνοι (αξία, μεταφοραί κ.λ.π.) » 4.500
Ενοίκιον καθισμάτων μεταφοραί εργατικά » 12.089
Ηλεκτρική εγκατάστασις (υλικά) » 5.733
Περίπτερα νέα, υλικά διάφορα » 15.945,5
Βαρελάκι (λαχνός) » 5.674
Διάφορα (εν οις και καταλογισθείσα εισφορά)
Υπο ΙΚΑ δρχ. 300 »9.900
Αξία καθισμάτων νέων » 13.300

Σύνολον » 139.051,5
ήτοι έλειμμα » 8.540

Παρατηρήσεις

1) Εις τα ως άνω έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι προσφοραί:
α. Της ΔΕΗ μεταφορά – εγακτάστασις ηλ. προβολέων, αξία ηλεκτρικού ρεύματος.
β. Οίνων πλέον των 2500 χλγρ. (ΕΓΣ Ρεθύμνης, Συνεργαζομένων Οινοποιητικών Ενώσεων Χανίων, ΕΠΣ Πεζών, Οιν. Σ. Αρχανών, Οινοποιίας Μηλιαράκη και Φαιστού, πολλών ιδιωτών εκ της πόλεως).
γ. Η εθελοντική δωρεάν προσωπική εργασία πέραν του διμήνου μελών και φίλων του Τμήματος δια την διοργάνωσιν της Γιορτής. Η αφιλοκερδής πρόθυμος συνεχής προβολή της Γιορτής υπό του εγχώριου Τύπου
2) Τα ως άνω έξοδα δέον να αυξηθούν κατά δρχ. 6.000 (επίπτωσις εξ ετησίου ενοικίου αποθήκης προς διαφύλαξιν υλικών Γιορτής).
3) Εκ των εξόδων τούτων περίπου δρχ. 20.000 αφορούν αξίαν υλικών, καθισμάτων και περιπτέρων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν και μελλοντικώς προστεθέντων εις το υλικόν της Λέσχης.

Β. Οικονομικό όφελος Πόλεως

Τα οικονομικά οφέλη της πόλεως εκ της τετραημέρου Γιορτής Κρητικού Κρασιού 1962 υπολογίζονται περίπου εις δρχ. 30.000 ως ακολούθως:
Έσοδα Γιορτής διατεθέντα κατά το πλείστον εις αγοράν πόλεως Ρεθύμνης δρχ. 130500
Έσοδα μπουφέ – κυλικείου Γιορτής (αφαιρουμέων των ποσοστών ΕΠΛ) δρχ. 47.200+3.400 »50.600
Έσοδα Ξενοδοχείων ύπνου (καθ΄ υπολογισμόν) » 12.000
Έσοδα μέσων κινήσεως (διακίνησις 3.000 ατόμων και πλέον κατά το ½ δια μέσων Νομού) » 40.000
Έσοδα Κέντρων πόλεως » 63.000
Τα οικονομικά οφέλη της πόλεως θα ήσαν πολύ μεγαλύτερα εάν αύτη διέθεταν ανεπτυγμένον Τουριστικήν οργάνωσιν ίδια εις Ξενοδοχεία Ύπνου και μέσα διανυκτερεύσεως. Η έλλειψις κλινών προς στέγασιν ξένων εις την πόλιν υπεχρέωσαν πολλάς εκδρομάς προς την πόλιν (Ιεράπετρας, Αθηνών κ.λ.π.) και να αποστείλη 2 εκδρομείς και εις το Σπήλι προς διανυκτέρευσιν.

Γ. Πλεονεκτήματα δια την Πόλιν

Η διοργάνωσις υπό της ΕΠΛ εις την πόλιν μας της Γιορτής Κρητικού Κρασιού παραλλήλως προς τας εορτάς της Ολοκαυτώσεως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου της 7-8 Νοεμβρίου και του Καρνάβαλου τας Απόκρεω αποτελεί τον βασικώτερον παράγοντα δια την Τουριστικήν ανάπτυξιν του Νομού Ρεθύμνης, την ανάπτυξιν της Βιομηχανίας του Τουρισμού εις αυτόν και την παραγωγικήν αξιοποίησιν αυτής προς όφελος των παραγωγικών τάξεων του Νομού.
Η πόλις σπανίως μέχρι τούδε απησχόλει τας στήλας του τύπου της Πρωτευούσης. Χάρις εις την Γιορτήν Κρητ. Κρασιού 1962 επί 10 ημερών και πλέον σχεδόν καθημερινώς Αθηναϊκαί Εφημερίδες προέβαλλον το Ρέθυμνον. (Εφημερίς Βήμα, Έθνος, Ελευθερία, Βραδυνή, Αθηναϊκή, Καθημερινή) περιοδικά δε σοβαρά (Περιηγητική, Τουρ. Κρήτη κ.λ.π.) εδημοσίευσαν ανταποκρίσεις εκ της πόλεως.
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Χανίων επίσης καθώς και Εφημερίδες της Νήσου Κρήτης (Μεσόγειος, Κρητ. Φως, Μαχητής, Δράσις, Παρατηρητής, Κήρυξ κ.λ.π.) κατ΄επανάληψιν ανεφέρθησαν εις την πόλιν μας, την Τουριστικήν αξίαν αυτής και την Γιορτήν Κρητ. Κρασιού.
Η δημοσία αύτη ανά το Πανελλήνιον αλλά και εις το εξωτερικόν (χάρις εις του προσελθόντας πολυπληθείς Τουρίστας) προβολή του τόπου μας είναι το μεγαλύτερον πλεονέκτημα το οποίον προέκυψεν δια το Ρέθυμνον από την Γιορτήν Κρητικού Κρασιού 1962.
Το πλεονέκτημα τούτο δύναται να αξιοποιηθή πλήρως παραγωγικώς εφ΄ όσον αποδιδομένου εντός του 1963 εις το κοινόν του υπό ανέγερσις υπό του ΕΟΤ νέου Τουριστικού Ξενοδοχείου της πόλεως και συμπληρουμένης δια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της Τουριστικής Οργανώσεως της πόλεως και του Νομού δυνηθή ο Νομός να προχωρήση προς την Τουριστικήν αξιοποίησιν των φυσικών δυνατοτήτων αυτού.
Το τμήμα Ρεθύμνης της ΕΠΛ.
Θεωρεί τιμήν του το ότι αποτελεί την πρωτοπορείαν δια την Τουριστικήν ανάπτυξιν του Νομού.
Είναι υπερήφανον δια την διοργάνωσιν και καθιέρωσιν της Γιορτής του Κρητικού Κρασιού εις το Ρέθυμνον ως της σπουδαιοτέρας εκδηλώσεως της καλοκαιρινής περιόδου δια ολόκληρον την Κρήτην.
Έχει την γνώνην ότι η πόλις διαθέτει προοπτικάς ανεξαντλήτους δια την τελειοτέραν διεξαγωγήν της Γιορτής εις το προσεχές μέλλον.
Πιστεύει ότι η Γιορτή εσημείωσεν κατά το τρέχον έτος επιτυχίαν εξαίρετον παρά τας σημειωθείσας μικροελλείψεις.
Παρακαλεί όλους εκείνους τους φίλους της πόλεως οι οποίοι διεπίστωσαν σφάλματα και παραλείψεις να τας θέσουν υπ΄ όψιν του Τμήματος και μακράν τυχόν προσωπικών μικροφιλοδοξιών να συνεργασθούν με το Τμήμα δια την αρίστην διοργάνωσιν των Τουριστικών εκδηλώσεων αυτού δια το καλόν και μόνον της πόλεώς μας.
Θεωρεί τέλος υποχρέωσιν του να ευχαριστήση όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλον δια την καλλιτέραν επιτυχίαν της Γιορτής Κρητικού Κρασιού 1962.
Η θερμή συμπαράστασις του ανωνύμου πλήθους εις τας εκδηλώσεις του Τμήματος αποτελεί ένα των βασικώτερων παραγόντων δια την Τουριστικήν αξιοποίησιν του Νομού μας.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Σάββατο 18 Αυγούστου 1962

Αφήστε μια απάντηση