ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ

 

 

Την περασμένην Τρίτην το απόγευμα επεσκέφθημεν το Ορφανοτροφείον μας δια κάποιαν ατομικήν μας υπόθεσιν και επι τη ευκαιρία ταύτη εζητήσαμεν και αλάβομεν παρά του Διευθυντού κ. Εμμ. Χαρκιαννάκη τας κάτωθι πληροφορίας επι διαφόρων ζητημάτων αφορώντων το ως άνω ίδρυμα.

Και πρώτο εις ερώτησίν μας περι της υγείας των τροφίμων ο κ. Διευθυντής μας απαντά ότι είναι καθ’ όλα εντάξει ιδίως αφ’ ότου ανέλαβε ως ιατρός ο νεαρός συμπολίτης ιατρός κ. Μαρούλης δι’ον δεν έχει λόγους να εκφράσει τον θαυμασμόν του δια τον ακάματος ζήλον τους εις το έργον προς προστασίαν της υγεία των τροφίμων. Επίσης μας ομιλεί και δια την Νοσοκόμον του ιδρύματος Δάφ. Κοκάκη η οποία ως αληθινή μητέρα περιποιείται και ενδιαφέρεται δια τα ασθενή ορφανά της. Εις επίμετρον ο κ. Χαρκιανάκης μας πληροφορεί ότι τελευταίως μετέφερε και διοργάνωσε το αναρρωτήριον  του ιδρύματος εις ιδιαίτερον θάλαμον εις οτν οποίον και μας οδηγεί μείναντες τελείως ικανοποιημένοι δια την πλήρη καθαριότητα και τη τάξιν την οποίαν αντελήφθημεν εις ούτον.

Κατόπιν εις ερώτησίν μας διατί δεν διορίζεται το κατάλληλον εκπαιδευτικόν προσωπικόν δια τους τροφίμους και ιδιαιτέρως διατί καθυστερείται η ίδρυσις εργαστηρίων όπου οι τρόφιμοι να εμάθουν μίαν τέχνην ή οποία αύριον θα τους χρησιμεύσει ως το κυριώτερον εφόδιον δια την ζωήν των ο κ.Χαρκιανάκης μας απαντά εξής:

Προς το Υπουργείον αμα ανέλαβα υπέβαλα έκθεσιν των απαραίτητων αναγκών του Ορφανοτροφείου ούτω δε εζήτησα

  1. Τον διορισμόν παιδαγωγού όστις να διδάσκει ωρισμένα μαθήματα τη βοήθεια και εμού υποδεικνύων ότι και αυτόν τον τρόπον η επιτήρησις επι των τροφίμων θα είναι περισσότερον δυνατή εν πάση ώρα του όπερ θα συντελή εις την ηθικοτέραν διάπλασιν τούτων.
  2. Την ίδρυσιν ιδιαιτέρου Διδακτηρίου εντός του καταστήματος ούτως ώστε οι τρόφιμοι να φοιτώσι εις αυτό οπότε η επίβλεψις επ’ αυτών θα είναι ευχερέστερα δεν θα έρχονται δε εις επικοινωνίαν μετ’ άλλων παιδιών κατά την εξωτερικήν φοίτησιν των εις τα εντός της πόλεως διδακτήριον μεθ’ ων η συναναστροφή δυνατόν να αποβή επιβλαβής από πάσης απόψεως.
  3. Την ίδρυσιν και λειτουργίαν εργαστηρίων όπως ορίζει ο Νόμος περί Εθνικών Ορφανοτροφείων πράγμα το οποίον και κατά την ιδικήν μας γνώμην είναι το μάλλον απαραίτητον καθ’οσο δια του τρόπου τούτου τα ορφανά θα μάθουν μια τέχνην η οποία αύριον θα τους χρησιμεύσει ως το μοναδικότερον εφόδιον όπως ανταποκριθούν εις τα ανάγκας της βιοπάλης των εν ω θα τα καταστήση εντίμους πολίτας χρησίμους εις αυτά αλλα και εις την Κοινωνίαν εις την οποίαν υποχρεωτικώς θα ζήσουν το υπόλοιπον της ζωής των μετα την έξοδόν των εκ των Ορφανοτροφειων.
  4. Την παραχώρησίν του έξωθι του Ορφανοτροφείου χώρου ο οποίος δύναται να αναπτυχθεί εις θαυμάσιον αγροκήπιον δια τα ορφανά εν τω οποίω ταυτα θα εκπαιδεύονται γεωργικών τουθ’ όπερ θα καταστήσει αυτά περισσότερον φιλόπονα εν ω συνάμα ιδια το ίδρυμα αυτό τούτο θα εξασφαλίσει ένα σοβαρότατον πόρον δια τας ανάγκας του.

Εν τέλει εις την αυτήν έκθεσιν υποδεικνύω την ανάγκην όπως μετακινηθούν τα εν τη συνοικία καλλιθέα βυρσοδεψεία τα οποια με την δυσοσμίαν αλλα και εκ των ακαθαρσιών τας οποία συσσωρεύουν αποτελούν μια επικύνδυνον μολυσματικήν εστίαν δια την υγείαν των ορφανών.

Επι τούτοις δεν δυνάμεθαν παρα να συνηγορούμεν  και ημείς θερμότατα και να γνωρίσωμεν εις τους αρμοδίους ότι μόνο υπο τοιαύτας συνθήκας το ορφανοτροφείον μας θα σταθεί εις την θέσιν του αποβαίνον ωφέλιμον δι’ εαυτό αλλα και γενικώτερον δια την κοινωνίαν μας η οποία συντηρεί και συνεπώς άξιοί την πλήρη οργάνωσιν του συμφώνως τω Νόμω αλλα και τις πραγματικές ανάγκες του.

Μετά τη συνομιλίαν μας φεύγομεν αφού προηγουμένως συνεχάρημεν τον κ. Χαρκιανάκην δια την τάξιν την οποίαν αντελήφθημεν κατά την επίσκεψιν μας ταύτην εις το Ορφανοτροφείον.

Αφήστε μια απάντηση