ΜΑΝΟΣ Β. ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Δεν θα υπάρξει κανείς Ρεθύμνιος που να μη δοκιμάσει βαθεία συγκίνησιν με το άγγελμα του θανάτου του διακεκριμένου τέκνου της Ρεθύμνης Μάνου Τσάκωνα. Διοτι ο εκλιπών υπήρξε μια έντονος προσωπικότης, μια εξαιρετική φυσιογνωμία, η οποία άφηκεν εποχήν.

Ο Μάνος Τσάκωνας διεκρίθη δια τας ικανότητας της γλωσσομάθειαν και την αξίαν του ως αξιωματικός της χωροφυλακής περιβαλλόμενος υπο της εκτιμήσεως Ελλήνων και ξένων συναδέλφων του και της ιδιαιτέρας ευνοίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος μονον εις αυτόν ενεπιστεύετο την διοίκησην του Σώματος της Χωροφυλακής επεδόθη, εν τη πόλει μας, εις το εμπόριον επιδείξας αξιοθαύμαστον δραστηριότητα και αγκαινιάσας νέας μεθόδους, δια των οποίων σπουδαίως ετόνωσε την εμπορικήν μας κίνησιν και έδωσεν εις τα επιχειρήσεις του παγκρήτιον προβολήν.

Είναι αποκλειστικόν έργον του αλησμονήτου Μάνου Τσάκωνα η ίδρυση του εργοστασίου της ΒΙΟ εις την πόλιν μας και εις αυτόν οφείλεται η αξιοποίησης της ελαιοπυρήνης, εκ της οποίας απεκόμιζον και αποκομίζουν μεγάλα οφέλη οι ελαιοπαραγωγοί. Και από της απόψεως αυτής ο εκλιπών συμπολίτης μας υπήρξε πραγματικός ευεργέτης της πόλεως και των ελαιοπαραγωγών και μόνον το σπουδαίον του το επίτευγμα είναι ικανόν να αποτελεί σεβαστήν μνήμην του.

Επεδόθει και εις την δημοσιογραφίαν ο Μάνος Τσάκωνας, δια της εκδόσεως του «Τύπου». Και εις αυτήν διεκρίθη. Απεδείχθει ικανότατος δημοσιογραφικός κάλαμος και υποστήριζε τας αρχάς του – αρχάς του κόμματος των φιλελεύθερων – με πίστιν  και θέρμην, εν ω δια της εφημερίδος του εξεδήλου καθημερινώς το ενδιαφέρον και την αγάπην του υπέρ της ιδαιτέρας του πατρίδος .

Ως άνθρωπος υπήρξε πλήρως ευγενών αισθημάτων, η καλωσύνη του απετέλει ένα των κυρίων χαρακτηριστικών της προσωπικότητός του, ήτο μοναδική η ευγένεια των τρόπων του και το συναίσθημα της φιλανθρωπίας, υπο του οποίου διεκατείχετο εξεδηλούτο αυθόρμητον και πλουσιοπάροχον εις πάσαν περίπτωσιν.

Το «Βήμα» αισθάνεται βαθειάν λύπην επι τη απωλεία του και απευθείνει προς την οικογένειαν του και τους αδελφούς του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Αφήστε μια απάντηση