ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΠΕΝΘΗ

Την 6 ην Ιουνίου απεβίωσεν εις Χανιά όπου είχεν μεταβή προς
επίσκεψιν των παιδιών του ένας καλός και αγαπητός Ρεθεμνιώτης: Ο
Ιωάννης Εμμ. Παττακός.
Η είδησις του θανάτου του ελύπησε βαθύτατα την κοινωνίαν του
Ρεθύμνου, η οποία τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε διά τας πολλάς
αρετάς του. Πλήθος κόσμου με βαθείαν συγκίνησιν παρηκολούθησεν την
κηδεία του, που έγινε την επομένην εις το Ρέθυμνο.
Ο μεταστάς υπήρξεν καθ’ όλον αυτού τον βίον χρηστός
οικογενειάρχη, ευσεβής χριστιανός και λαμπρός πατριώτης.
Διεκρίνετο διά την άκραν ευσέβειαν και εντιμότητά του, την
πραότητα και την καλή καρδιά του, την ευγένειαν της ψυχής του και την
ακεραιότητα του χαρακτήρος του. Εδίδασκε το παράδειγμά του.
Υπηρέτησεν την Πατρίδα με πίστη και αφοσίωσιν. Έλαβες μέρος εις
την Μικρασιατικήν εκστρατίαν και επέδειξεν λαμπράν πολεμικήν
δράσιν. Ηυτύχησεν να αναδείξη εκλεκτά τέκνα και να καμαρώση τας
οικογενείας των, αι οποίαι τιμούν την Κοινωνίαν.
Έφυγεν από τον κόσμον τούτο με την συνείδησιν ήσυχον ότι
εξεπλήρωσεν την αποστολήν του προς όλους τους ευγενείς τομείς της
ζωής.
Και τώρα αναπαύεται κοντά εις τον καλόν θεόν που σ’ όλην του την
ζωήν δοξολογούσε.
Εις την σύζυγον, τα τέκνα και λοιπούς συγγενείς του μεταστάντος
απευθύνομεν βαθύτατα συλλυπητήρια.

Π.Α.Ν.

Αφήστε μια απάντηση