Θα έλθουν 1.500 Κρήτες των Αθηνών

Με φέρρυ μπώτς του κ. Ευθυμιάδη

Ως μας επληροφόρησε χθές ο συμπολίτης Υπουργός Αναπληρωτής Συντονισμού κ.
Ιωάννης Τσουδερός, ο εφοπλιστής κ. Ευθυμιάδης ικανοποιών σχετικήν παράκλησιν
του θα διαθέση δωρεάν τα δύο φέρρυ-μπώτς του «Φαιστός» και «Μίνως» διά την
μεταφοράν εις Ρέθυμνον 1.500 και πλέον Κρητών των Αθηνών δια τα συμμετάσχουν
εις τας εορτάς της ολοκαυτώσεως του Αρκαδίου.
Οι Κρήτες ούτοι είναι μέλη διαφόρων συλλόγων της πρωτευούσης η παρουσία δε
αυτών κατά τον εορτασμόν με τα λάβαρα και τας σημαίας των θα προδώσουν
ιδιαιτέραν λαμπρότητα εις τας τελετάς.
Επίσης αξιοσημείωτον είναι ότι τα δύο φέρρυ μπώτ θα πλευρίσουν εις τον νέον
λιμένα μας δια πρώτην φοράν από της κατασκευής του.

Αφήστε μια απάντηση