Η κοπή της βασιλόπιττας εις την Σ.Ο.Χ. Κρήτης

 

Προχθές Κυριακήν πρωΐ (11/1/1976) έλαβε χώραν εις την Σχολήν Χωρ)κής Κρήτης η
κοπή της Βασιλόπιττας, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου κ.κ. Τίτου, και των αρχών της πόλεως.
Τους προσκεκλημένους προσεφώνησεν ο Διοικητής του Σ.Ο.Χ. Ταγ)ρχης
κ. Γαρνέλης ως ακολούθως:
Σεβασμιώτατε,
κ. Νομαρχών Διευθυντά,
κ.Δήμαρχε,
κ.Ανώτερε Διοικητά Φρουράς Ρεθύμνης,
κ. Πρόεδρε Πρωτοδικών,
κ.Εισαγγελεύ,
Κύρίαι και Κύριοι.
Κατά την εορταστικήν αυτήν ώραν της, κατ΄έθιμον, κοπής της πίττας,
σας ευχαριστώ, θερμότατα, εκ μέρους των εκπαιδευομένων Δοκίμων
Χωροφυλάκων, του μονίμου προσωπικού της Σχολής και εμού
προσωπικώς, διότι ετιμήσατε, δια της ευγενούς παρουσίας σας, την
σεμνήν ταύτην τελετήν και σας εύχομαι, από βάθους καρδίας, υγείαν
και ευτυχίαν, επί τω Νέω Έτει.
Το Νέον Έτος 1976, ετέθη ήδη εις την τροχιάν του Χρόνου και προχωρεί
εις το ατέρμον πέλαγος της Αιωνιότητος, ευοίωνον και ελπιδοφόρον, εν
μέσω ατμοσφαίρας Αγάπης, ενότητος, ευφροσύνης και ευχών.
Είθισται, εις τοιαύτας εκδηλώσεις, να γίνεται μικρός απολογισμός του
συντελεσθέντος έργου, κατά την διάρκειαν του απελθόντος έτους.
Ανταποκρινόμενος εις την καθιερωθείσαν συνήθειαν, θα προσπαθήσω,
δι’ ολίγων, να σας παρουσιάσω μίαν συνοπτικήν, πλήν, ανάγλυφον
εικόνα, του επιτελεσθέντος εν τη Σχολή ταύτη, έργου, κατά το απελθόν

έτος και να υπογραμμίσω τους σκοπούς της παρεχομένης
εκπαιδεύσεως, χωρίς να σας κουράσω.
Συγκεκριμένως κατά το έτος 1975: απεφοίτησαν, εκ της Σχολής, 304
Χωροφύλακες. Ούτω, ο αριθμός των εξελθόντων Χωροφυλάκων, εκ του
Παραρτήματος Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης, από της
απελευθερώσεως της Χώρας έως σήμερον, ανήλθεν εις 17.184. Εκ
τούτων 4440 εξεπαιδεύθησαν εις Σούδαν, κατά την εξαετίαν 1945 –
1951, οι δε υπόλοιποι 12.744 ενταύθα, από της 1ης Φεβρουαρίου 1951
μέχρι σήμερον.
Οι ανωτέρω 304 Δόκιμοι, ηνάλωσαν 7.296 ώρας διδασκαλίας, δια την
εκμάθησιν των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων της
εκπαιδεύσεώς των και 1.056 ώρας εις μελέτην. Προσέφερον,
ανιδιοτελώς και προθύμως, 28.750 γραμμάρια αίματος, προς διάσωσιν
κινδυνευόντων συνανθρώπων, ιδία εις έκτακτα και επείγοντα
περιστατικά, αποσπάσαντες τας ευχαριστίας των διασωθέντων.
Προσέφερον 19.325 δραχμάς υπέρ εθνικών και κοινωφελών σκοπών και
εφύτευσαν, εις κοινοχρήστους χώρου του Δήμου Ρεθύμνης, 350
δενδρύλλια. Πέραν τούτων, δια της αυθορμήτως προσφερθείσης
προσωπικής των εργασίας και των τεχνικών των γνώσεων, συνέβαλον,
αποφασιστικώς, εις την βελτίωσιν των όρων διαβιώσεως και εργασίας,
εις την Σχολήν. Ούτω, δια διατεθέντος χρηματικού ποσού μικροτέρου
των εκατόν χιλιάδων δραχμών, εγένοντο βελτιώσεις, εις τας κτιριακάς
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμόν της Σχολής, εκτιμηθείσαι, αρμοδίως,
εις το σεβαστόν ποσόν του ενός εκατομμυρίου δραχμών. Κατά τον
εορτασμόν της <<ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ>>, ετιμήθη το μεν Παράρτημα
δια του ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, διότι κατά την ιστορικήν
εκείνην Μάχην, οι τότε Δόκιμοι Χωροφύλακες του θρυλλικού Τάγματος
ΧΑΝΙΩΤΗ, υπερήσπισαν γενναίως τα υψηλά ανθρώπινα ιδεώδη και την
ακεραιότητα της Ελληνικής Πατρίδος και της Κρήτης, ειδικώτερον, ο δε
παλαίμαχος ε.α. Συν)ρχης, Ιάκωβος ΧΑΝΙΩΤΗΣ, ανεκηρύχθη επίτιμος
δημότης της πόλεως Ρεθύμνης, <<δια την ηρωϊκήν και εμπνευσμένην
διοίκησιν του υπ’ αυτόν Τάγματος Χωροφυλακής>>. Αι τιμητικαί αύται
διακρίσεις θα συγκινούν, πάντοτε, τας καρδίας των ανδρών της

Χωροφυλακής και θα αποτελούν, εις το διηνεκές, παράδειγμα προς
μίμησιν, δια τους επιγενομένους.
Ήδη εκπαιδεύονται, ενταύθα, 219 Δόκιμοι Χωροφύλακες, είναι όλοι
τους, βλαστοί του ελληνικού χωρίου, το οποίον αποτελεί αστείρευτον
πηγήν ζωής του Έθνους. Είναι όλοι τους ενθουσιώδεις, φιλομαθείς και
πειθαρχικοί. Διαβιούν εις περιβάλλον λιτότητος και σκληραγωγίας,
παρακολουθούντες, επί πολλάς ώρας καθημερινώς, εν εντατικόν
πρόγραμμα βασικής εκπαιδεύσεως, προς επιτυχίαν του οποίου
συνεργάζονται ειλικρινώς και με ηυξημένον αίσθημα ατομικής και
ομαδικής ευθύνης, μετά των εκπαιδευτών των. Το ΠΣΟΧ Κρήτης, εκ
παραδόσεως, εκπαιδεύει εξαιρέτους φρουρούς της τάξεως και
εφαρμοστάς των Νόμων. Τούτο οφείλεται, κυρίως, εις την
εφαρμοζομένην μέθοδον εκπαιδεύσεως και εις την ηθικοπλαστικήν
επίδρασιν του αυστηρού Ρεθυμνιακού περιβάλλοντος, εις το οποίον
διατηρούνται, εισέτι, ισχυραί, αι ωραίαι ελληνοχριστιανικαί
παραδόσεις.
Εν κατακλείδι, βασικός σκοπός της παρεχομένης εκπαιδεύσεως είναι: η
κτήσις, υπό των Δοκίμων, των απαραιτήτων επαγγελματικών γνώσεων,
ο εθισμός των εις λιτότητα και σκληραγωγίαν, σωματικήν και
πνευματικήν – της τελευταίας ερειδομένης επί της υπερηφανείας και
του αυτοσεβασμού – η ενίσχυσις, εις τον ανώτατον βαθμόν, των
φυσικών των προσόντων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων και
συνταγματικών ελευθεριών των πολιτών και γενικώς, η δημιουργία
Χωροφυλάκων με ισχυράν προσωπικότητα, εχόντων την ικανότητα της
ανευρέσεως της ορθής, πάντοτε λύσεως των καθημερινών ποικίλων και
δυσκόλων ανθρωπίνων προβλημάτων, με σκέψιν ελευθέραν και
απεριόριστον αγάπην, προς τον συνάνθρωπον.

ΒΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976

Αφήστε μια απάντηση