ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΕΊΚΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

 

Τα εν Αθήναις Κρητικά Σωματεία ήτοι: Η ομοσπονδία Κρητικών
Σωματείων, η Παγκρήτιος Ενωσις, Λευκά όρη ( Νομός Χανίων), το
Αρκάδι ( Νομός Ρεθύμου) η Κνωσσός (Νομός Ηρακλείου) η Δρήρος (Νομός
Λασηθίου), ο Σύλλογος Σφακιανών, η Πραισός , η Δϊκτη, Αρκάδι Δάφνης, η
Κρήτη Ηλιουπόλεως και Νέας Σμύρνης Κρητών.
Συνελθόντα εκτάκτως εξ αφορμής των μέτρων επιείκειας άτινα λαμβάνει η
προτίθεται να λάβει η Κυβέρνησις εν σχέσει με τους χιτλερικούς εγκληματίας
πολέμου

ΨΗΦΙΖΟΥΣΙ

ΕΚΦΡΑΖΟΥΣΙ την ζωηράν αγανάκτησιν υπο της οποίας κατέχεται ο Κρητικός
Λαός εκ του γεγονότος ότι αντί να τημωρηθώσι δια τα θηριώδη εγκλήματα
ατινα διέπραξαν εν Ελλάδι, οι Χιτλερικοί εγκληματίαι πολέμου αμνηστεύονται
και φυγαδεύονται εξ Ελλάδος.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ διοτι η Κυβέρνησις λαμβάνει παρόμοια μέτρα επιεικείας
περιφρονούσα τα αισθήματα του Κρητικού Λαού εις την ψυχήν του οποίου
παραμένουσι εισέτι νωπαί αι ανήκουσται θηριωδίαι τας οποίας μετήλθον εις
βάρος του οι ούτω αμνηστεύομενοι χιτλερικοί εγκληματίαι.
ΔΙΑΤΥΠΟΥΣΙ την απαίτησιν όπως η Κυβέρνησις λαμβάνουσα υπ’ οψει τα
μαρτύρια, τας θυσίας και τα ερείπια με τα οποία ο Κρητικός Λαός επλήρωσε
τη Γερμανική Κατοχή εν Κρήτη και την εγκληματική κατ’ αυτου συμπεριφορά
των Χιτλερικών κατακτητών αναστείλει τα μέτρα επιείκειας και παραπέμψει
τους χιτλερικούς εγκληματίες εις τη Δικαιοσύνη της Πατρίδος μας ίνα
λογοδοτήσωσι δια των εγκλημάτων των .
ΖΗΤΟΥΣΙΝ όπως η Κυβέρνησις λάβει φροντίδα δια τα θύματα της Γερμανικής
Κατοχής εν Κρήτη τα οποία επλήρωσαν την κατά του εχθρού αντίστασιν των
με το αίμα των οικείων των και με τα ερείπια των περιουσιών των.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΣΙ όπως το παρόν επιδοθεί εις τον κ. Πρόεδρον της
Κυβερνήσεως εις τους αρμοδίους Υπουργούς, εις τους κ. κ. κ Αρχηγούς
Κομμάτων, εις τους Βουλευτάς Κρήτης και όπως δημιοσευθή δια των
εφημερίδων τόσον της Πρωτευούσης όσον και της Κρήτης.

Εγενετο εν Αθήναις την 20 ην Νοεμβρίου 1959.
Εφ «Βήμα»

Αφήστε μια απάντηση