ΕΝΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΒΑΛΣΚΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αριθ. Πρωτ. 2670

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

Δήμαρχος Ρεθύμνης πιστοποιεί ότι

Ο κ. Ιωσήφ Ιακώβου Κοβάλσκη ετών 62, ορθόδοξος Συνταγματάρχης του πρώην Ρωσσικού Αυτοκρατορικού Στρατού, Ελλήνων υπήκοος εγγεννήθη το 1875 εν Ρωσσία η δε σύζυγος αυτού Μελπομένη το γένος Στυλιανού Μουσούρου, Ελληνίς την καταγωγήν, εγεννήθη εν Ρεθύμνη κατά το έτος 1880 εκ γονέων Ελλήνων και δη εκ περιφανούς οικογενείας μεθ ης ήλθε εις γάμον κοινωνία το έτος 1906, ότι κατά το έτος 1919 επανήλθον ως πρόσφυγες εκ Ρωσσίας και εγκατεστάθησαν μονίμως και έκτοτε διαμένουσι συνεχώς και αδιαλείπτως εν Ρεθύμνη.

Ότι οι ειρημένοι Ιωσήφ Κοβάλσκη και η σύζυγος αυτού Μελπομένη ουδέποτε δι’ ουδεμίαν κολάσιμον έστω και πταισματικήν έχουσι καταδικασθή υπό Δικαστηρίου τινός του Κράτους, αντιθέτως δε τυχάνουσι αρίστης διαγωγής και μεγίστης μορφώσεως, έχοντες εις άκρον φιλλελληνικά αισθήματα, ου μόνον δε ουδεμίαν έχουσι σχέσιν ή συμπάθειαν προς τους Κομμουνιστάς αλλά και τρέφουσιν άσπονδον μίσος κατ’ αυτών δημευσάντων την εν Ρωσσία κινητήν και ακίνητον περιουσίαν των και καταδιαξάντων αυτούς σωθέντας υπό του ελληνικού Στρατού κατά το 1918.

Ότι ο Ειρημένος Ιωσήφ Ιακ. Κοβάλσκη υπηρέτησεν εις τον ένταυθα Ρωσσικόν Αυτοκρατορικών Στρατόν της κατοχής, επιδείξαν ακραιφνή φιλελληνικά αισθήματα ως ανθυπολοχαγός του Πεζικού, από του έτους 1898 μέχρι του έτους 1899, πρώτος μάλιστα εξ όντων καταβιβάσας εκ του φρουρίου Ρεθύμνης μετά την βιαίαν εκκένωσιν αυτού και εκδίωξιν των Τούρκων υπό του Ρωσσικού Στρατού την Τουρικήν σημαίαν και ανεπέτασε την σημμαίαν της ελευθερίας, εφ’ώ και δι’ όλους τους ανωτέρω λόγους εκτιμάται και μεγάλης απολαμβάνει υπολήψεως και σεβασμού υφ’ απάντων ανεξαιρέτως των κατοίκων του καθ’ ημάς Δήμου διά δε τον τελευταίον θεωρείται υπ’ αυτών και ως Εθνικός ευεργάτης.

Το παρόν πιστοποιητικόν εκδίδεται κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των ενδιαφερομένων καταχωρηθείσης εν τω πρωτοκόλλων υπ’ αύξοντα αριθ. 2670/έ.έέ.ίνα τους χρησιμεύση προς νόμιμον χρήσιν.

Εν Ρεθύμνω τη 14 Ιουλίου 1937

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

Τίτος Πετυχάκης

Αφήστε μια απάντηση