Αμαλία χήρα Βασιλείου Λαρίου

Η μοναξία η δυστυχία και η εγκατάλειψις ωδήγησαν όπως φαίνεται στην
αυτοκτονία την Αμαλία χήρα Βασιλείου Λαρίου ετών 77 της οποίας το πτώμα
ανευρέθη χθές εις την θαλασίαν περιοχήν του Αγίου Σπυρίδωνος.
Συγκεκριμένως χθές την 7.30 πρωινήν το Λιμεναρχείον Ρεθύμνης ειδοποιήθη ότι
υπό διερχομένων εθεάθη εις την θάλασσαν και εις απόστασιν 200 περίπου μέτρων εκ
της ακτής όπισθεν του Νομαρχιακού Μεγάρου, πτώμα παρασυρόμενον υπό των
κυμάτων.
Επί τόπου κατέφθασε αμέσως ο Λιμενάρχης Ρεθύμνης κ. Καραγιαννάκης υπό την
επίβλεψιν του οποίου ήρχισαν τόσον από θαλάσσης διά δύο πλωτών μέσων, όσον και
από ξηράς προσπάθειαι ανελκύσεως του πτώματος.
Τελικώς δε το πτώμα ανέσυρον δύο ναύται καλυμβηταί του Λιμεναρχείου ριφθέντες
από ξηράς.
Το πτώμα ως διεπιστώθη ανήκε εις την γραίαν Αιμιλία Λαρίου και η νεκροτομή την
οποίαν διενείργησεν ο χειρουργός κ. Λίτινας απέδειξεν ότι ο θάνατος ξεπήλθεν εκ
πνιγμονής, επειδή δε ουδεμίαν κάκωσιν έφερε και εξ’όσων προέκυψαν εκ των
πρώτων ανακρίσεων τας οποίας διενείργησεν ο κ. Λιμενάρχης συνάγεται ότι
πρόκειται περί αυτοκτονίας, αποκλειομένης της εγκληματικής ενέργειας.
Επίσης εις τον κ.Λιμενάρχην κατετέθη ότι η ατυχής γραία είχε εθεάθη την 10 ην
νυκτερινήν της προηγούμενης ημέρας εις τον σημείον εκείνο της περιφερειακής οδού,
μάλιστα δε διερχόμενοι την ηρώτησαν τι ζητεί εκεί και την συνεβούλευσαν να
επιστρέψη εις την οικίαν της.
Η Λαρίου όμως ως φαίνεται απογοητευμένη και απηλπισμένη από την ζωήν της,
διότι ως προκύπτει, είχε εγκαταλειφθή μόνη χωρίς καμμίαν φροντίδα και βοήθειαν
από κανένα, είχε λάβει οριστικώς την απόφασιν να τερματίση τον βασανισμένον βίον
της περίμενε εκεί και ερρίφθη εις την θάλασσαν αργότερον χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Αφήστε μια απάντηση